Lethiwe Dlamini
UHLOSE ukubuyisa isasasa komakoti asebecabanga ukuthi bayacindezelwa uNksz Lethiwe Dlamini osungule inhlangano ebacijayo.

UNksz Dlamini (30) waseNewcastle oyingoduso, wasungula iMakoti Life & Style ngo-2016 ngoba ebona izingqinamba ezibhekene nomakoti.

Kule nhlangano kucijwa omakoti asebelotsholiwe, abashadile nabafelokazi.

“Sinekhasi likaFacebook elibizwa ngokuthi Umendo Wami lapho omakoti bebhala khona ngezinkinga zabo. Ngibone ukuthi omakoti abaningi bacikekile futhi bazibona becindezelekile emendweni. Alusekho uthando nesasasa lokuba ngumakoti ngoba bacabanga ukuthi bayacindezelwa ngayo yonke indlela,” kuchaza uNksz Dlamini.

Uthe kule nhlangano beluleka baphinde bacije omakoti emikhakheni ehlukene. Okunye akufundisa omakoti yindlela abagqoka ngayo athe abanye bayaziyekelela uma sebeshadile.

Mayelana nokuqala le nhlangano uNksz Dlamini uthe waqala ngebhizinisi ethunga amaphinifa. Uthe waya ngokudlondlobala njengoba sebenomsiki wengqephu othungela omakoti izimpahla zokugqoka nezingubo zomshado.

Ugcizelela ukuthi ukuba ngumakoti akusho ukuphela kwempilo njengoba abanye becabanga kanjalo.

Uthe abanye bacabanga ukuthi uma usungumakoti uyavaleleka ungakwazi nokufeza amaphupho.

“Siyazi impilo ayisafani nakudala omakoti besimanje sebephila ngenye indlela. Nokho asifuni balahle amasiko yingakho kule nhlangano sinabantu abaluleka omakoti ngokuthi kumele baphile kanjani. Kumele bazithobe, banganeki izindaba zemizi yabo,” kusho yena.

UNksz Dlamini uthe abakhethi minyaka kule nhlangano ngoba umuntu oganile uba ngumakoti ngisho esemngakanani.

Muva nje iMakoti Life & Style ibinomcimbi wokuqala obizwa ngeSithebe High Tea, obuhlukene ngezigaba eCabana Beach eMhlanga. Bekucijwa omakoti nabafelokazi. Umcimbi ubuhambisana nombukiso wengqephu okubalwa obizwa ngeNiks Mapha.

Echaza ngalo mbukiso uNksz Dlamini uthe omakoti bebekhangisa ngezimpahla zangaphansi nezokulala ukuqeda umkhuba wokuthi bazishutheke embhedeni begqoke noma yini.

Uthe kubalulekile ukuthi ekameleni omakoti bagqoke ngendlela efanele futhi bazinake.

Bekukhona nesithangami sokuchushisa omakoti ngamabhizinisi, ukuzicwala nokubamba umendo.

UNksz Dlamini uke wafundela iziqu zeB. Com kodwa waba nezinkinga zemali. Uthe usefuna ukufundela ukuthunga ukuze agqokise omakoti ngendlela.