UNKSZ Nokuthula Mnguni owumakhenikha kwaMcCarthy Toyota, e-Edwin Swales, eThekwini Isithombe: Sithunyelwe
UKUNGENA emkhakheni owaziwa ngokuthi owamadoda kuba nzima kakhulu uma ungakangeni, uma usuphakathi uyabona ukuthi kunzima kodwa kuyenzeka.

Lokhu kushiwo uNksz Nokuthula Mnguni waseMadadeni eNewcastle, oyiDiesel Mechanic osohlelweni lokufunda iMotor Mechanic eMcCarthy Toyota Edwin Swales eThekwini.

Uxhaswe yiManufacturing Engineering and Related Service SETA, iMerseta ekufundeni kulolu hlelo.

Uthe ngaphambi kokuthi angene ekuqeqeshelweni ukukhanda izimoto ezincane uqale waqeqeshelwa ukukhanda amaloli kwaTransnet waphasa ngamalengiso.

AbakwaTransnet abamqashanga ngoba bebedinga umuntu onezinye iziqu ngaphezu kwalokhu kuqeqeshwa.

Le ntokazi inoN6 kwiMechanical Engineering ewuthole eMajuba TVET.

UNksz Mnguni, onodadewabo ababili abangonjiniyela, uthe awukho umkhakha ake wacabanga ukungena kuwo ngaphandle kowobunjiniyela.

Le ntokazi ithi akubanga isinyathelo esinzima ukungena emkhakheni wokuxilonga nokukhanda izimoto ezincane ngoba yayisingenile emkhakheni wokukhanda amaloli amakhulu kwaTransnet.

“Umkhakha wamaloli ugcwele abesilisa kakhulu, owezimoto nawo usenabesilisa kodwa seyikhona imithonseyana yabesifazane abakhona. Kubukeka kunzima ukusebenza namadoda kodwa uma usuphakathi uyabona ukuthi kunzima kodwa uma uzimisele uyakwazi ukuwenza lo msebenzi yize zikhona izinto ezithile odinga usizo kuzo njengokuphakamisa izinsimbi ezisindayo,” kusho uNksz Mnguni.

Ngesikhathi eqeqeshelwa ukukhanda amaloli uthe babengu-13 kungabesifazane abayisikhombisa nabesilisa abayisithupha.

“Ithimba lalixube kahle kodwa uma usuphakathi uyabona ukuthi ufike lapho kukhonya khona amadoda. Akupheli isikhathi eside ujwayele ukuba sendaweni eyodwa namadoda nawe ugcine usukhululekile.”

Njengamanje uthe usophikweni oluxilonga izimoto luphinde luthole izinto esezidinga ukushintshwa emotweni uma ilethwe kwi-service. “Ukuba sophikweni engikulo manje ngiyakujabulela futhi ngifunda okuningi. Ngo-2021 ngizobe sengineziqu ezimbili emkhakheni wokukhanda izimoto ezincane nowokukhanda amaloli. Lokhu kuzongibeka ethubeni elihle lokuzikhethela ukuthi ngithanda ukugxila kuluphi uphiko.”