UKHUTHAZA abesifazane ukuthi baqine, bavuke bazithathe emuva kokushaywa yizimo uNkk Nqobile Zungu onehlangano iBe That Strong Woman
KWAMVULA amehlo ukudivosa emncane owesifazane oseseka abanye abazikhulisela izingane ngabodwana.

UNkk Nqobile Zungu (35) waseMpangeni, ungumsunguli we’Be That Strong Woman’, ayisungula emuva kokudlula ebunzimeni. Ubunzima adlula kubo baze bamenza wabizwa ngeDrama Queen ngenxa yokuthi abaningi impilo yakhe bayifanise nomdlalo . Uthe le nhlangano wayisungula ngo-2015 emuva kokuba ephunyuke kokuningi, wabona nempilo ibuyela emumva.

“Ngashada ngineminyaka engu-22 ngadivosa ngineminyaka engu-25. Ngabhayiza kakhulu emuva kokuphela komshado wami ngoba ngangizama ngayo yonke indlela ukucacisa ukuthi angihlulekanga. Konke ebengikwenza ngangifuna ukuvala isikhala sothando kanti ngiyazilimaza. Ngagcina ngibheka uthando ngisho ezindaweni ezingafanele,” echaza.

UNkk Zungu wathola ingane eyodwa emshadweni, uthe sezimbili azithole ngaphandle komshado. Uthe okumsizile wukuthi afunde ukuzixolela, wazama nokuzithuthukisa. Echaza ngenhlangano yakhe, uthe ayisizi kuphela abadivosile kodwa bonke abesifazane abadlule ebunzimeni. Ululeka abanezingane ngabodwana ukuthi zikhuliswa kanjani ngoba naye uyabazi ubunzima. Uthi beseka nabahlukunyezwe ngokomoya nangazozonke izindlela.

“Baningi esesibasizile ukuze bakwazi ukubhekana nesimo sokuhlukunyezwa. Abanye sibakhuthaza ukuthi bavule amacala futhi siye nabo ezinkantolo icala lize lifike ekugcineni. Ngifunde ukuthi uma owesifazane edlule ebunzimeni udinga omunye wesifazane ozomeseka. Isikhathi esiningi izimo esidlula kuzo zenza abantu bahleke, ungatholi ngisho ukwesekwa esontweni nasemphakathini.”

Uthe njalo ngonyaka wenza umcimbi wokuhlanganisa abesifazane ukuze bacobelelane ngokuthi baphunyuke kanjani ezimeni abadlule kuzo.

Ukhuthaza nokuthi abesifazane bazithuthukise ngokufunda nangokuqala amabhizinisi. Utshele Isolezwe ukuthi umshado wamsanganisa kangangoba wakhohlwa ngisho ukuzithuthukisa. Uthe wasuka eMpangeni ezofunda eThekwini, wathola umshado maqede wadembesela ngisho ukufunda. Kuthe esezama ukuzithintita wakhumbula nokuthi akaqedanga ukufunda. Usenesitifiketi seSecuirty and Safety neDiploma yePublic Relations ayithola e-Unisa. Ukhuthaza abesifazane abaphelelwe umendo ukuthi bangazenyezi. UNkk Zungu ushade ngoSepthemba odlule, athe wayengazi ukuthi usayophinde athole umuntu ozobona unkosikazi kuyena.

“Lokhu kungifundise ukuthi ngisho ungadlula ezimeni ezinjani zempilo kodwa kukhona ababona utho kuwe. Uma abantu bengibiza ngeDrama Queen ngenxa yezimo engidlule kuzo, ngizizwa ngiyindlovukazi,” usho kanje.