Umbuzo: Sineminyaka emithathu sishadile nomyeni wami. Siyathandana kakhulu kodwa emasontweni amathathu edlule ngithole ukuthi uke waba nobudlelwano nentombazane esebenza ngasesitolo sethu.

Lokhu ngikuthole ngithi ngisebenzisa ucingo lwakhe. Akazange aphike kodwa uthi yinto eseyadlula nekungamele ngizikhathaze ngayo. Ngiyahluleka ukudlulisa le nto, ngilokhu ngicabanga ukuthi akathokozile ngami. Okungixaka kakhulu ukuthi uthi wonke amadoda ayayenza le nto ngakho ayikho into engiyikhalelayo.

Angazi ngempela ukuthi ngenzenjani ukuze ngimuthembe futhi.

Thuli, Soweto

Impendulo:

Akulona iqiniso ukuthi wonke umuntu wesilisa akathembekile. Kuyinto umyeni wakho ayisho ukuze azizwe engcono ngesenzo sakhe.

Kuyinto enhle ukuthi uyalibona iphutha lakhe futhi uphumele obala ngesenzo sakhe. Uma ethi akusekho lutho phakathi kwabo kuzomele uthembe akushoyo.

Kuzothatha isikhathi ukuthi umethembe ngokuphelele futhi umyeni wakho kodwa ayikho enye indlela. Uma ufuna ukulungisa umshado wenu kuzomele uzincenge.

Umbuzo:

Umyeni wami weminyaka emihlanu ufuna ukuthatha omunye unkosikazi. Ngikubeke kwacaca ukuthi angizimisele ukuba sesithenjini ngoba akazange angitshele izifiso zakhe ngaphambi kokungena kulo mshado. Ngangingeke ngingene kuwo ukube ngangazi.

Thulisile, KWANONGOMA

Impendulo:

Isithembu akuyona into evele ikwehlele nje. Sinesiqiniseko sokuthi umyeni wakho wangena kulo mshado azi ukuthi uyasithanda isithembu kodwa esaba ukukutshela ekuqaleni ngoba azi ukuthi ngeke uvumelane naye. Isithembu yinto okumele uzilungiselele yona, ungene emshadweni wazi ukuthi kuzoba khona omunye unkosikazi emva kwesikhathi.

Ngeshwa umyeni wakho uzodinga ukuxoxa, avumelane nawe ngaphambi kokuthatha omunye unkosikazi.

Uma ngabe wena ungavumelani nesinqumo sakhe kuzoba yinto enzima kakhulu ukuthi aqhubeke wena ungathandi. Qhubekani nixoxe umnike izizathu ezikwenza ungahambisani nesinqumo sakhe.

Umbuzo:

Ngingumama owathola umntwana ngisemncane kakhulu, manje sengiqala ukubona izimpawu engingazithandi kumntwana wami ona-13 weminyaka. Useqale ukukhombisa ukukhonza abantu besilisa ngendlela emangazayo. Bengilokhu ngiziba ngizitshela ukuthi wenziwa ubungane kodwa manje ngiyabona ukuthi yinto okumele ngiyisukumele le ngoba ingaphela kabi.

Iyithemba lami lokugcina le ngane. Ngifisa ukuthi ifunde igogode, ingafani nami.

Lindo, KEMPTON PARK

Impendulo:

Ukuba umzali akuyona into elula. Ukuba umzali wentombazane kona kuba nzinyana ngempela ngoba uma ekhula kumele uqale uvule amehlo ngokweqile ngoba kuningi okungenzeka okungaguqula impilo yakhe yonke njengokuthola umntwana singakafiki isikhathi.

Umntwana wakho usekhulile manje ngakho usungakwazi ukuhlala naye nikhulume. Kubalulekile ukuthi azi ukuthi wafika kanjani emhlabeni nokwazi ukuthi wamthola usemncane ngakho awufuni naye athole umntwana ngendlela yena afika ngayo. Kuhle azi ukuthi ukuthola umntwana usemncane kumisa izinto eziningi empilweni yomuntu ngakho awufuni naye afane nawe.

Indodakazi yakho ingakujabulela ukuzwa ukhuluma nayo njengomuntu omdala futhi izofuna ukwenza konke okusemandleni ayo ukuthi ingakuphoxi.

Umbuzo:

Unkosikazi wami akangihloniphi njengomyeni wakhe. Yimina indoda kuleli khaya ngakho ngeke ngizwe ngaye ukuthi kuyiwa ngakuphi. Sengathi uyayikhohlwa indawo kankosikazi ekhaya. Ufuna ukwazi ukuthi ngihola malini nokuthi ngiyenzani imali. Akuyona nhlobo indaba yakhe leyo.

Mina njengendoda ngiyawenza umsebenzi wami kuleli khaya. Pho yini athande ukwazi ezinye izinto ezingahlangene naye? Ngibona sengathi izosixabanisa ngempela le nto. Ngingenzenjani ukuze abhekane nezinto zasekhaya angangeni ezintweni zami?

Makabongwe, KWAXIMBA

Impendulo:

Ngeshwa umshado ngowabantu ababili. Ngokushada nje naye kuchaza ukuthi uyangena ezintweni zakho uthanda noma ungathandi. Umshado lowo.

Yebo unkosikazi unendawo ayidlalayo ikakhulukazi ekhaya kodwa akusho ukuthi indawo yakhe iphelela ekhishini nje kuphela. Unalo ilungelo lokwazi ukuthi uhola malini njengomyeni wakhe.

Kuyinto enhle ukuthi uyawunakekela umndeni wakho kodwa zama ukuthi ungamshiyi ngasemuva umkakho. Naye uyingxenye ebalulekile yomuzi wakho.