UMBUZO: Sineminyaka emine sithandana nomama wengane yami.

Ngicabanga ukuthi sengikulungele ukumenza unkosikazi wami kodwa inkinga manje ngunina. Akafuni nokuyizwa indaba yami. Angisazi ngempela ukuthi ngenzenjani ngoba ngiyayondla ingane yami futhi siphathene kahle nesithandwa sami. Akukho nokuncane engikwaziyo okungenza ukuthi angathandi ngishade nendodakazi yakhe. Angisazi ngempela ukuthi ngenzenjani.

Okhathazekile

Impendulo:

Ikabili le ndaba. Kungenzeka ukuthi kukhona akwaziyo wena ongakwazi okwenza ukuthi angakuthembi.

Kusengenzeka futhi ukuthi unovalo lokushiywa yindodakazi yakhe okwenza angakwenameli ukushada kwenu.

Zibuze futhi ukuthi ngabe uyilandele yonke yini imigudu yokushada ngoba abantu abadala bafuna izinto zenziwe ngendlela. Ayikho into edlula ukuthi uhlanganise imindeni yenu nike nilukhulume lolu daba.

Umama kudingeka aphumele obala ngokwenza ukuthi angawuthakaseli lo mshado.

Kuyilungelo lakho ukuthi ulazi iqiniso njengoba linjalo futhi ulungise uma kukhona la ungahambanga khona kahle, indoda eqotho yenzenjalo.

Umbuzo:

Nginenkinga yomyeni ongakhiphi ngisho utiki endlini. Siyasebenza sobabili kodwa yonke into ibheke mina.

Okungiphatha kabi kakhulu wukuthi ngaphandle sibukeka njengomndeni ophila kahle. Ngisho nabangani bakhe baze bamncome ngomsebenzi omuhle awenzayo uma bevakashe emzini wethu.

Ngivele ngingazi nokuthi ngenzenjani ngoba mina ngiyazi ukuthi amandla ami wonke lawa abakhuluma ngawo.

Lapho yena usuke esehambela phezulu.

Sengikhathele manje ukumisa umuzi indoda ikhona ekhaya.

Ngiyazi ukuthi kumele sibambisane njengabantu abashadile kodwa akusekona ukubambisana loku.

Kungukuhlukumeza omunye umuntu ikakhulukazi ngoba ngiyazi ukuthi unawo amandla okusiza naye kuleli khaya. Kanti mina ngothwala kuze kuthini?

Nomalungelo, eThekwini

Impendulo:

Kusobala ukuthi umyeni wakho wamjwayeza ekuqaleni ukuthi wena ukhona uzokwenza wagcina eseyijwayele le mpilo.

Ayikho indoda engahlala nje ingakhiphi ekhaya isebenza ngaphandle komuntu ozitshele nje ukuthi ngeke ayingene.

Futhi kujwayelekile ikakhulukazi kubantu besifazane ukuthi bazibone bekule nkinga okuyona ngoba umuntu usuke ezitshela ukuthi uzokwenza ukubalekela ukukhuluma kanti ila ezifaka khona ogibeni.

Uyakudinga ukuhlala phansi nomyeni wakho umtshele nje ukuthi cha usufuna naye athathe indawo yakhe kuleli khaya.

Ngeke aqhubeke anconywe ngento angayenzanga.

Nidinga ukuhlukaniselana izidingo zekhaya futhi wenze isiqinisekiso sokuthi uyazenza eziqondene naye ngoba kulula ukucabanga ukuthi umuntu uyazikhokhela izidingo kanti cha.

Ningavumelana nangokuthi zibanjwe ebhange lakhe ukuze imali ingaze ifike ezandleni zakhe. Nawe kubalulekile ukuthi uyeke ukufuna ukubamba yonke indawo ngoba uzokhathala, njengoba usukhathele kuyimanje.

Yebo umshado udinga abantu abazobambisana kodwa akusho ukuthi nalapho omunye enawo amandla kumele ayekelele omunye abambe ikhaya yedwa. Akukhona ukubambisana lokho.

Umbuzo:

Ngingowesifazane osindisiwe onokuthanda abantu besilisa abangakholwa. Ngiyazifela ngabo.

Lokhu kwenza ukuthi ngihleze ngifihla ukuthi ngithandana nobani ngoba ngiyazi ukuthi bazongehlulela esontweni. Ngabe likhona iphutha ekuthandeni umuntu ofunwa yimina noma kumele ngithande umuntu ofunwa ibandla lami? Ngicela usizo ngoba sengizibona njengomuntu ongakufanele nokuba sendlini yesonto. Ngenzenjani?

Igama ligodliwe

Impendulo:

Khumbula ukuthi nawe awuzalwanga usindisiwe kodwa kwaba umusa nje. Nesoka lakho ngelinye ilanga lohlangana nalowo musa.

Kusengenzeka ukuthi uJehova uyomazi ngenxa yakho ngakho kubalulekile ukuthi umazise ngempilo oyiphilayo ukuze ubuhle bukaJehova abazi ngawe. Ubani owaziyo, kungenzeka ukuthi akakholwa hhayi ngoba engafuni kodwa ukungazi.

Kusobala nokuthi nawe uyalifihla isoka lakho ngoba unovalo lokuthi ngeke balamukele ebandleni lakho okuyinto ejwayelekile.

Uma kungukuthi uyamthanda njengokusho kwakho, qala ngokumbiza avakashe ebandleni lakho ngoba kubalulekile ukuthi ushade umuntu enimqondo munye ukuze ningaphambani ngemiqondo senishadile.