UNKSZ Ayanda Jiyane nemenenja yesifundazwe kwaBusiness Partners Limited, uMnuz Byron Jeacocks, ngesikhathi amukela umklomelo wakhe wokubashaya bonke abengenele nabo umncintiswano wokubhala i-business plan ehamba phambili
UDLE umhlanganiso owesifazane ocwala izinwele ongenele umncintiswano ezidlalela. UNksz Ayanda Jiyane (23) wase-Alberton kodwa osezinze eThekwini ngenxa yomsebenzi.

Ubashaye amakhanda bonke abengenele nabo umncintiswano, i-2018 SME Toolkit Business/Partners Business Plan Competition for Aspiring Young Entrepreneurs, KwaZulu-Natal. Le ntokazi esebenza e-call centre ithi iyazifela ngokwenza izinwele. Ngenxa yothando lwayo lwalo msebebenzi yatshela abazali bayo ukuthi ayizimisele ukulandela ontanga bayo abayofundela imisebenzi edumile futhi eyenza ukuthi bahlonipheke, ifuna ukufundela ukucwala izinwele.

“Ngenhlanhla abazali bami bese bebonile ukuthi ikhono lami yikho ukulungisa izinwele ngoba ngakuqala ngisemncane ngakhula nakho. Ngaya eKurhuleni West College ngo-2017 ngayozicija kwi-Hair Care, ngeshwa umama waphelelwa umsebenzi sekusondele izikhathi zokubhala izivivinyo. Angibange ngisabhala ngoba ubaba wephuza ukuthola imali ayeyiboleka ebhange,” kusho yena. Uthe waqhubeka nokulungisa abantu izinwele abahambela. Ngokuhamba kwesikhathi wathola umsebenzi wase-call centre.

“Ngenze lo msebenzi abazali bami bengafuni ngoba becabanga ukuthi ngizokhohlwa yiphupho lami. Ngaphikelela ngoba ngithi ngifuna ukuqokelela imali yokuphindela esikoleni. Ngigcine ngithola umsebenzi eThekwini, uma nginesikhathi ngilungisa abantu amakhanda,” kusho yena.

Uthe ngelinye ilanga ezifundela wabona ulwazi ngomncintiswano wokukhetha umuntu omusha owenze i-business plan kahle.

“Angichithanga sikhathi ngashaya ucingo kwathiwa angifike. Ngaxoxela nabangani bami engaziyo ukuthi bayawathanda amabhizinisi nabo bashaya ucingo, ngeshwa emsebenzini benqaba ukungidedela ngoba kwakuwusuku lwami lokusebenza. Ngacela abangani bami ukuthi babuze ukuthi ngingathumela yini yize ngingafikanga kwisithangami esasibiziwe,” kusho yena. Esafunda uthe ubehlale ebaleka uma kufanele enze i-business plan kangangoba kwa-grade 11 wathola iqanda.

“Ngabuyela kwi-internet ngayofunda ngase ngenza eyami i-business plan. Ngazitshela ukuthi ngizobhala engikwaziyo, uma bengayiphasisi eyami kulungile kodwa mina ngibhala lokho engicabanga ukuthi uma ngingayivula indawo yokucwala izinwele, ingasebenza, anginandaba nokuthi angikaze ngiyibone esebenza ngale ndlela engiyichazayo. Kahle-hle ngase ngizibona sengathi senginalo leli bhizinisi, ngabona ukuthi into ebiyenza ukuthi ngibalekele ukwenza i-business plan ngisesesikoleni yingoba ngazitshela ukuthi izinombolo ziyangehlula akukhona ukuthi ngiyehluleka ukubala,” kusho yena. Uthe wathola ucingo kuthiwa akafike emcimbini wokukhishwa kwezindondo, waya ngoba wayengasebenzi.

“Okwakungixaka ukuthi ngangilokhu ngibuzwa ukuthi ngikuphi kodwa abanye abantu esiya nabo emcimbini owodwa bengabuzwa. Ngathi ngifika waqala umcimbi kwamenyezelwa mina njengomuntu one-business plan ehambe phambili,” kusho yena.

Kuleli sonto uzobe eyoqhathwa nabanye abathole isicoco esifanayo eGauteng.

“Nginovalo futhi ngiyajabula ukuthi ngithole ithuba lokuya kowamanqamu,” kusho yena.