KUSHIYANA ukwenza uma kwenziwa izinzipho muva nje, abacwali abaningi bayacikoza uma behlobisa izandla zabesifazane. Kodwa ongoti bezempilo bathi kumele zingaciji ngale ndlela ngoba ziba nobungozi bokuthwala amagciwane Isithombe:YouTube
KUSHIYANA ukwenza uma kwenziwa izinzipho muva nje, abacwali abaningi bayacikoza uma behlobisa izandla zabesifazane. Kodwa ongoti bezempilo bathi kumele zingaciji ngale ndlela ngoba ziba nobungozi bokuthwala amagciwane Isithombe:YouTube
ABASIFAZANE bayazithanda izinzipho ezicije kanje njengoba zibukeka zikhanga kodwa abacwali bathi zenza kube lula ukulimala Isithombe: Pintrest
ABASIFAZANE bayazithanda izinzipho ezicije kanje njengoba zibukeka zikhanga kodwa abacwali bathi zenza kube lula ukulimala Isithombe: Pintrest
IZINZIPHO ezime kanje, iCoffine Design, ziyanconywa ngabacwali njengoba bethi zenza impilo yowesifazane ibe lula, azilimali kalula  Isithombe: Pintrest
IZINZIPHO ezime kanje, iCoffine Design, ziyanconywa ngabacwali njengoba bethi zenza impilo yowesifazane ibe lula, azilimali kalula Isithombe: Pintrest

IZINZIPHO zokufakelwa kwabesifazane akuseyona into abayenza uma beya emicimbini ekhethekile kuphela kodwa sekuyinto abayenza ihambisane nokuzicwala izinwele, khona abakwenza njalo noma nyanga zonke.

Kepha ongoti bezempilo bathi abesifazane kumele bangakhohlwa wukuthi izinzipho ezinde zokufakelwa ziwuqoqa kalula udoti.

Ukwenza noma kanjani unezinzipho ezinde zokufakelwa, kungakuqoqela amagciwane angagcina ekugulisa, kwabanezingane ezisanda kuzalwa lokho kungagulisa izingane zabo.

Umcwali wezinzipho, uNksz Phumla Mbele weHouse of Posh, uthi ngaphandle kwamagciwane abenza izinzipho ezinde kumele bahlale beqaphele ngoba ziza nobungozi bokulimala kabuhlungu.

Uthi ukulimala kabi kozipho olude esandleni, kungadala ukulimala kuze kuphume negazi, kuphume nozipho lwangempela.

“Ngiyaye ngigqugquzele amakhasimende ami ukuthi okungenani awafake izinzipho ezimise okwesikwele.

“Lezi ezimi ngalolu hlobo zingconywana ngoba ezinye izinto uyakwazi ukuzenza uzifakile, akufani nezinye ezicijile,” kusho lo ngoti.

Kwezinye zezinzipho ezikhonzwe abesifazane ezime zaba yisikwele, i-oval, i-almond, i-coffin ne-stiletto okuyiyo ecije kunazo zonke.

Ukusebenzisa okokwesula uma kade uye endlini yangasese, kuyaye kube yinselelo kwabesifazane bezinzipho ezinde uma beqeda kuzikhulula.

Umcwali uthi kubalulekile ukuthi nakhona uqikelele ukuthi uyazihlanza ngamanzi afudumele izandla nengaphakathi lezinzipho zokufakelwa ukuqinisekisa ukuthi akusaleli lutho kuzona.

Nakhu ongakwenza ukuze izinzipho zakho zingagcini ziwola amagciwane futhi nawe ukwazi ukungalimali kulobo buhle bezinzipho zakho:

* Kunamafutha abizwa nge-cuticle oil okumele wonke umuntu othanda izinzipho zokufakelwa abe nazo.

Ngokujwayelekile uma uqeda ukudla, kuyenzeka kusalele ezandleni nasezinzisheni zakho. La mafutha asiza ngokuthi athambisa lo doti ukuze ungasaleli.

* Qinisekisa ukuthi uba nebrashi lazo izinzipho. Uthi lokhu kubalulekile ngoba ukwazi ukususa ngalo udoti. Kumele lihlale esikhwameni sakho.

* Uyakugqugquzela nokungahlali nezinzipho isikhathi eside. Ngokusho kwakhe, akufanele kudlule amasonto amathathu ungabuyelile uyozivuselela.

Ngale ndlela uthola nethuba lokuthi zinakwe ongoti abasuke bezokwazi nokubona uma sekunenkinga noma sezingcole kakhulu, balungise.

* Uma uya endlini encane, sebenzisa i-toilet paper eningi kunokujwayelekile. Ngalokhu usuke wenzela ukuthi izinzipho zakho zimbozeke ngokwanele uma usula futhi zingagqobhozi i-toilet paper, ugcine usuzithola usuqoqa udoti ngephutha. Ungayigoqa noma uyifonyoze.

* Ungasebenzisa ama-feminine wipes uma uqeda ukusula. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi akusali lutho uma usuqeda ukuzisula.

* Uma usugeza izandla, sebenzisa insipho. Abantu abavamile ukukunaka lokhu kodwa uma ugeza izandla kufanele uzigeze noma imizuzwana engu-20. Bhekisisa ukuthi akunadoti osalele ezandleni.