KUBALULEKILE ukuthi uma owesifazane eziphaqula akhethe imibala ehambisana nesikhumba sakhe ngoba lokhu kungamgcina ebukeka kahle emini noma ebusuku. Isithombe: Melinda Stuurman

LIYAKHULA izinga lokuziphaqula kwabesifazane kanti kubalulekile ukufaka imikhiqizo ngendlela ekuyiyo.


Miningi imikhiqizo esetshenziswa abesifazane uma beziphaqula kanti oyaye ube yisisekelo kubona yi-foundation.

Ifoundation umkhiqizo osadaka osetshenziselwa ukwenza isikhumba sobuso sifane yonke indawo. 


Lo mkhiqizo usetshenziselwa kuphela ukwenza isikhumba sobuso sifane hhayi ukushintsha ibala lesikhumba. Yingakho kubalulekile ukusebenzisa ifoundation ewumbala wesikhumba sakho ukuze ibala lobuso bakho lingashintshi kepha libe bushelelezi kuphela.


Okunye iningi elingakunaki ukufaka ifoundation nasemqaleni kanti lokhu kubalulekile ngoba nawo umqala uyingxenye yobuso bakho ngakho kufanele ungabi mnyama okanye ukhanye kunebala lobuso bakho.


Ukungayifaki ngendlela ifoundation kungakumosha konke ukuziphaqula kwakho.

Ziningi ke izindlela okanye izinto ezisetshenziswayo uma kufakwa ifoundation. Abanye bayaye basebenzise ibrush lokufaka ifoundation, abanye basebenzise isiponji sayo ifoundation kanti abanye basebenzisa izandla zabo. 


Ayikho indlela engcono kunenye inqobo nje uma ikukhiphela umphumela okuthokozisayo.


Izindlela zokufaka i-foundation:


- Cela usizo lokukhetha umbala we-foundation kubasebenzi basesitolo uma uthenga

- Qikelela ukuthi isikhumba sobuso bakho sihlanzekile ngaphambi kokufaka i-foundation

- Thambisa ubuso bakho kuqala ngaphambi kokufaka ifoundation ukuze isikhumba singomi

- Washa ithuluzi lakho ofaka ngalo ifoundation njalo ngesonto ukuze lingagcini ukungcola okungadala inkinga yesikhumba

- Qikelela ukuthi izandla zakho zihlanzekile ukuze ungafaki ukungcola ebusweni bakho uma ufaka i-foundation

- Qikelela ukuthi uthenga imikhiqizo engungqo futhi uyithenga esitolo esigunyaziwe

- Uma unenkinga yesikhumba xoxisana nodokotela wesikhumba kuqala ngaphambi kokuthenga i-foundation.