UKHONZE ukusiza umphakathi uNksz Zamalinda Nsele ongenele uMiss Empress SA

ZIYAZETHEMBA izintokazi ezimele isifundazwe emncintiswaneni wokumodela, ongomunye wemikhulu engenelwa nge-Internet.

UNksz Zamalinda Nsele (19), waseMnambithi noNksz Andile Gebashe (24) wase-Adams Mission, bamele isifundazwe kuMiss Empress South Africa ozokhethwa ngoDisemba. Lo mncintiswano phambilini ubuwaziwa ngoMiss Eagle SA kanti ngowesibili lo nyaka selokhu ushintshwe igama.

UNksz Nsele owenza unyaka wokuqala kwiBachelor of Science e-University of KwaZulu-Natal, uthe wumncintiswano wokuqala lona awungenele. Phambilini uke wangenela eyangakubo okubalwa uMiss Youth Breaking Bounderies aphume kuwo kwiTop 3 nokaMiss Mnambithi Traditional, aphume kuwo isibili. Uthe okwenze angenele lona, ubone uhambisana naye njengoba kufuneka umuntu othanda ukusebenzela umphakathi.

“Ngiyathanda ukuba yisibonelo nokusebenzela umphakathi. Nginethemba lokuthi lo mncintiswano uzonginika ithuba lokusiza umphakathi. Kumanje sengiqalile ukusiza ezikhungweni zezintandane, ngibuye nginikele ngezingubo kulabo abaswele,” echaza.

Uthe ubebheka umncintiswano omkhulu angawungenela ngesikhathi ebona okaMiss Empress SA. UNksz Nsele uthe uyathanda nokuthuthukisa abesifazane, athemba ukuthi ukuwina lo mncintiswano kuzokwandisa amathuba alokho. Ngaphandle kokumodela uphinde abe yinxusa leMotofind.co.za kanti isifiso esikhulu sakhe wukungelela uMiss South Africa.

UNksz Gebashe oneziqu zePublic Management, azithola eBerea Technical College, uthe ngalo mncintiswano ufuna ukukhombisa ukuthi akubona ubuhle kuphela obudingeka kwabamodelayo. Uthe ziningi izinhlelo zokusiza umphakathi azimisele ngazo uma ephumelela.

“Ngakhuliswa umama eyedwa, angikaze ngibe nomuntu wesilisa ekukhuleni kwami. Lokhu kunginike umdlandla wokuthi ngisize abanye, ngibakhuthaze nangempilo. Kumanje ngisungule izinhlelo zokukhuthaza abantu ezinkundleni zokuxhumana ngaphansi kwe-Andile Gebashe The Motivator,” kusho uNksz Gebashe.

Ophethe isicoco kulo mncintiswano, nguNksz Tshepo Makupu (26), waseFree State, okhethwe eSun Coast Casino ngonyaka odlule. UNksz Makupu ube ngowokuqala ukuthatha isicoco emuva kokuba umncintiswano ushintshe igama. Uneziqu zeConsumer Science nenkampani yokukhiqiza enabasebenzi abangu-49. Kumanje unenhlangano i'Palesa Ya Setshaba’ ehlose ukweluleka abantu abanezinkinga ezahlukene. Ungumbhali wencwadi ethi The Magic Mind.

Zingu-25 izintokazi okulindeleke ukuthi zibange isicoco ngoDisemba.

Umncintiswano ubheke abaneminyaka ephakathi kuka-18 no-25. Abangenele lo mncintiswano kumele bavotelwe ekhasini lomncintiswano ezinkundleni zokuxhumana.