Umbuzo:

NGINGOWESIFAZANE oneminyaka eyisikhombisa eshadile. Sonke lesi sikhathi besizama ukuthola abantwana. Ngonyaka odlule sithole ukuthi wumyeni wami onenkinga yokungabatholi abantwana. Udokotela wethu wasinika imithi okumele ayiphuze ukuze sisizakale. Umyeni wami useyishiye phansi yonke le mithi, uthi angithole noma imuphi umuntu wesilisa ozongikhulelisa ukuze abantu bazitshele ukuthi ngikhuleliswe uyena. Bengithi uyadlala kodwa ngiyabona ukuthi uzimisele ngale nto ayishoyo.

Ngenzenjani? Ngabe ukukhuleliswa ngaphandle kuzowakha umuzi wami?

Igama ligodliwe, Egoli

Impendulo:

Ukuthola abantwana akukho ezandleni zomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu. Ngisho kungathiwa ufuna kanjani ukujabulisa umyeni wakho kodwa ungalinge uvume ukukhuleliswa omunye umuntu wesilisa ukujabulisa yena.

Uyokwenzenjani uma senithola owenu umntwana emva kwesikhathi? Uyogcina ekusola ngokuvuma ukukhuleliswa omunye umuntu. Umntwana uyofika uma kudaliwe ukuthi nibe abazali. Uma kungenzeki lokho ningafaka isicelo sokukhulisa umntwana okungesiye owenu okuyinto ejwayelekile kubantu abashadile abanenkinga yokuthola abantwana. Hlalani ethembeni.

Umbuzo:

Ngiyinsizwa eneminyaka ewu-21. Ngifunda kwenye yezikhungo zemfundo ephakeme. Ekhaya bangiphoqelela ukuthi ngishadelwe usisi engithandana naye oneminyaka ewu-21 naye ukuze azonakekela abazali bami nogogo osekhulile.

Ngicabanga ukuthi ngisemcane futhi ngisazimisele ngokuqedela izifundo zami ngaphambi kokukhuluma ngomshado.

Ngabe ngikhombisa ukungabahloniphi abazali mangabe ngiyiziba lento abafuna ukungifaka kuyo?

Okhathazekile, Margate

Impendulo:

Akumele uphoqwe uma ungakakulungeli ukushadelwa. Futhi akuzona izizathu ezinqala lezi abafuna ushadelwe zona. Akumele bafune ushadelwe ngoba befuna umakoti wakho azobheka abazali abagulayo kuphela. Kumele kusuke ngaphakathi kunina enishadayo ngoba ekugcineni yini enizongena emshadweni hhayi bona.

Bazise ekhaya ukuthi kuyakuthokozisa ukuthi bakufisela umshado kodwa ungakujabulela ukuqeda isikole kuqala ngaphambi kokungena emshadweni. Umndeni wakho kumele usihloniphe isinqumo sakho.

Umbuzo:

Eminyakeni emibili edlule ngihambise ilobolo emva kokuthola ukuthi usisi ebengithandana naye ukhulelwe. Konke bekuhamba kahle phakathi kwethu ngaphambi kokuphelelwa umsebenzi kwami ngonyaka odlule. Manje akasangazi nokuthi ngiwubani futhi akasafuni ngisho ngibone umntwana wami.

Ngisanda nokuzwa ukuthi ukhulelwe ingane yesibili (yomunye umuntu) okuyusizathu esenza ukuthi angizibe. Anginankinga mina uma engasangifuni kodwa akangangivimbi ukubona umntwana wami.

Okhathazekile, Avoca

Impendulo:

Akekho umzali onelungelo lokuvimbela omunye ekuboneni umntwana. Sibona ukuthi usaba ukuthi usekhulelwe umntwana womunye umuntu yingakho kungathi useyakuziba. Mhlamumbe kubalulekile ukuthi azi ukuthi usuyazi ngokukhulelwa kwakhe futhi ngeke ume endleleni asezikhethele yona. Kuhle azi ukuthi uzimisele ngokuba nobudlelwano nomntwana wakho noma kungasekho okukhona phakathi kwenu.

Umbuzo:

Ngingowesifazane oneminyaka ewu-35 obenenhlanhla yokuhlangana nomaqondana ekuqaleni kwalo nyaka. Imiphefumulo yethu izwana kakhulu futhi sengimvezile nasekhaya. Inkinga yami ukuthi ufuna ngikhulelwe kuqala ngaphambi kokuthi athumele abakhongi.

Ngiyamthanda futhi angifuni angilahle ngoba ecabanga ukuthi angizali kodwa le yokuthola umntwana ngaphambi kokuthi angishade angiyizwa kahle.

Ngenzenjani?

Zinhle, Ohlange

Impendulo:

Siyakubongela ngokuhlangana nomaqondana. Siyazi ukuthi uyamthanda futhi kuyisifiso sakho ukuthi akushade. Kodwa yazi ukuthi akanalo ilungelo lokukuphoqa ukuthi ukhulelwe ngaphambi kokuthi akushade. Ngamanye amazwi uthi ngeke akushade uma ethole ukuthi awubatholi abantwana. Isenzo sakhe asikhombisi ukuthi ungumuntu okuthanda ngokuphelele ngoba mayekuthanda ngokuphelele akuzosho lutho ukuthi uyabathola abantwana noma cha. Umuntu okuthandayo ukuthanda nako konke ofika nakho awudingi ukumbonisa kuqala. Mbhekisise kahle lo muntu ungaze uzifake ogibeni.

* Sithumele imibuzo ku: [email protected]

Nisilandele kuFacebook/Instagram: Mo&Phindi