Isithombe esigciniwe: Phando Jikelo
Umbuzo: Ngingowesilisa osemusha nosanda kuhlangana nowesifazane engimthanda ngendlela eyisimanga. Inkinga yami ngathola ukuthi ngineHIV ngonyaka odlule manje angazi ukuthi yena ngizomtshela kanjani. Nginovalo lokuthi angangishiya uma engase athole iqiniso ngami.

Ngenzenjani?

Igama ligodliwe, Richards Bay

Impendulo:

Kukodwa vo ekumele ukwenze, ukuphumela obala ngesimo sakho sempilo. Kuyombulala kakhulu ukuzwa ngabanye abantu. Ukuba neHIV akuselona ihlazo njengakuqala futhi baningi abantu abasebudlelwaneni obude abanye abashadile omunye wabo enegciwane. Kungcono umuntu akushiyele iqiniso kunokuphila emangeni.

Sikufisela inhlanhla.

Umbuzo:

Umyeni wami uphelelwe umsebenzi ekupheleni konyaka odlule. Bengizitshela ukuthi kothi kushaya lesi sikhathi sekukhona okuvelile. Isimo sesiqala ukuba nzinyana manje ekhaya okwenza nokuthi sizithole sesixabana ngenxa yokushoda kwemali endlini.

Ngazi kahle kamhlophe ukuthi ukube ikhona imali ekhaya ngabe asilwi ngale ndlela. Singenzenjani ukubalekela loku kuxabana osekuqala ukusihlasela endlini?

Zasembo, eThekwini

Impendulo:

Siyazwelana kakhulu nani. Imali engenye yezizathu edala ukuxabana emishadweni eminingi. Akumelanga kube njalo kodwa ukungakwazi ukumela izidingo zekhaya kudala ulaka olugcina lungena phakathi kwezithandani. Hlala phansi naye umchazele ngokwenzayo ukuzama ukwenza ngcono impilo yenu nokuthi ikukhathaza kanjani le nto yokuxabana kwenu ngemali. Zama neminye imizamo esemthethweni yokuletha imali eceleni usalinde ukuthola umsebenzi ukubalekela ukuthi uzithole ungenzi lutho ngesikhathi sakho. Uzomangala uma uthola ukuthi unethalente obungalazi.

Umbuzo:

Ngithandana nengifisa ukumlobola ekupheleni kwalo nyaka. Ngenza elikhulu iphutha lokufihla abantwana bami ababili siqala ukuhlangana. Manje ngiyabona ukuthi lizogcina livelile iqiniso ikakhulukazi uma sesishadile.

Ngingaphumela kanjani obala ngaphandle kokufaka uthando lwethu engcupheni?

Okhathazekile, Osizweni.

Impendulo:

Akulula neze ukufihla umuntu. Thola ithuba lokuxoxa lolu daba ngaphambi kokulobola. Mazise ukuthi wakwenza ngoba usaba ukuthi ngeke akuthande nabantwana bakho kodwa manje uyabona ukuthi ungumuntu ofisa ukwakha ikhaya naye. Emva kwaloko akumele kube khona izinto enifihlelana zona. Umshado wakhiwa phezu kwesisekelo samaqiniso ukuze nithembane.

Umbuzo:

Nginenkinga yomyeni ebesithandana kahle singakashadi manje usenokuthanda abantu besifazane ngendlela engingayazi. Futhi noma ngimbambile uvele angaphiki. Ngabe kumele ngenzenjani ngempela ukuze azinikele ngokuphelele emshadweni wethu?

Okhathazekile, eThekwini

Impendulo:

Akukho ongakwenza ukuze umuntu athembeke kuwena. Kusobala ukuthi ubekwenza ekucasheni kodwa usuyambona ngoba senishadile okusho ukuthi senisondelene kakhulu ukubona yonke into ayenzayo.

Ukuthembeka kumuntu oshade naye kukhombisa ukuthi uyamthanda futhi uyamhlonipha okuyizinto ezibalulekile ekwakheni ikhaya. Akukho okungeke kulunge emshadweni uma nobabili nizimisele ngokulungisa ngokushiya izinto ezingawakhi umshado wenu. Ngeshwa umshado awakhiwa umuntu oyedwa. Ake uhlale phansi naye ukuthola inhloso yakhe ngalomshado.

Kumele azi ukuthi awuzimisele ngokubasemshadweni nomuntu osabheke abanye besifazane kumele akhethe impilo afuna ukuyiphila.

Ngeke umenzise into angayifuni. Akanqume ukuthi afuna ukushada noma ukuba yisoka noma eseshadile.

* Sithumele imibuzo nge-email ku: [email protected]

Usilandele kuFacebook no-Instagram ku: Mo&Phindi