ONGOTI bomnotho baqinesekisile ukuthi umnotho waseNingizimu Afrika usungene esimeni esibizwa ngokuthi yinzikamnotho.

Lokhu kunomthelela omkhulu esinqumeni sabathengi bezimoto.

Kuningi okumele laba bathengi bakufake emqondweni uma bethatha isinqumo sokuthenga imoto.

Nanka amathiphu akhishiwe okumele abathengi bawabhekisise:

Amandla emali ekuthengeni

Izimoto eziningi ezidayiswa lapha eNingizimu Afrika zithengwa emazweni anagaphandle okwenza amandla erandi abe nomthelela kumanani azo.

Kulesi sikhathi amandla erandi aya ngokwehla okusho ukuthi kuzobiza ngaphezulu ukuthenga izimoto phesheya ezinyangeni ezizayo.

Lokhu kusho ukuthi amanani asethubeni lokunyuka ungakapheli unyaka futhi nangesikhathi sokuqala konyaka.

Ngaphandle kokunyuka kwenani lezimoto, ukunakekela nokusebenzisa imoto kuzokwenza abashayeli bangene bagamanxe ephaketheni njengoba inani likaphethroli lizonyuka nokunomthelela ekubizeni kwezimpahla zokuphila okungaba ukudla, ukugqoka nokunye.

Lokhu kwenza amandla emali oyiholayo manje ehle njengoba usuzothenga okwehlile ngemali efanayo ezinyangeni ezizayo.

Lokhu kusho ukuthi umthengi kumele abhekisise istolimende azosikhokha nyangazonke.

Kumele ushiye isikhala esihle phakathi kwemali oyiholayo nemali oyisebenzisa nyanga zonke ukukhela imoto nokunye.

Ukuthi lesi sikhala sihle okwamanje akusho ukuthi kuzohlale kunjalo uma amanani eqhubela enyuka.

Khetha ngobuhlakani

Wonke umthengi ufuna imoto kanokusho yaseJalimane kodwa amandla okuyithenga awavumi kahle.

Imoto yakho yamaphupho ingaphenduka kalula ibe idimoni empilweni yakho uma ungasakwazi ukuyikhokhela usujahwa ibhange nesikhonzi senkantolo.

Sebenzisa ubuhlakani uma uthenga ukuze ugweme ukuba kulesi simo.

Bhekisisa iphakethe lakho kuqala, ubheke imoto yephupho bese ubuyela ekubhekeni iphakethe futhi ukubona ukuthi imali yokuyikhokhela zinyanga zonke izokwanela na.

Kungubuhlakani ukwehlela kuleyo ebiza kancane kunokuqhubeka nesinqumo esizokwenza isikweletu sikume entanyeni.

Kumele ubhekisise ukuthi ifika nani imoto oyithengayo uma ubheka ukuyinakekela.

Izimoto ezifika nohlelo lwe maintenance plan, service plan newarranty zenza kube lula ukunakekela imoto yakho ingakulimazi ephaketheni.

Izimoto ezifika nalokhu azijwayele ukubiza kancane kodwa uyonga eminyakeni uyisebenzisa imoto kunaleyo engenakho lokhu ngoba uma kukhona okonakalayo kukushaya ngqo ephaketheni.

Okunye okubalulekile ukuthenga imoto eyongayo kuphethroli noma udizili ngoba njengoba amanani elokhu enyuka nje, lokho kusho ukuthi kuzoba nomthelela emalini onayo ukukufaka.

Thenga entsha noma qhubeka “nemakwabo”

Ukunakekela imoto endala kungabukeka sengathi uyonga ngoba usuke ungakhokhi isitolimende njalo ngenyanga.

Lokhu kungaba ukuzikhohlisa uma ubheka ukuthi inani lokunakekela imoto endala kujwayelekile ukuba libize ukudlula ukukhokhela imoto esayintsha nyangazonke.

Uma ubheka imali oyisebenzisa uthenga amafutha, izinsimbi ezifa njalo nokunye okufayo emotweni esindala, kungenzeka kube wukuthi uchitha imali eningi kunomuntu okhokhela istolimende semoto entsha.

Bheka nyanga zonke imali oyikhokha uthenga izinto “zemakwabo” besa uthola inani lokuthenga imoto entsha bese uyaqhathanisa.

Kungenzeka kukuthuse okuthola lapho.

Umshwalense ubaluleke kakhulu kulesisikhathi

Uma unemoto oyikhokhelayo noma ongayikhekheli, into okungamele uyisuse ezintweni ozikhokhela nyanga zonke umshwalense.

Khumbula ukuthi uma unemoto esakhokha, kungukuphula isivumelwano nebhange uma ungawukhokheli umshawalense.

Ukuvikela ukukhokhela imoto ibe ingasekho, qinisekisa ukuthi umshwalense wakho uyakhokhelwa njalo.

Kuyokwenzakalani uma ungasawukhokheli umshaywelense ngoba uthi uyonga bese iyalimala imoto yakho?

Kuyodingeka ukhokhe imali eningi ongenayo ukuyilungisa.

Uma ukhokha imali yomshwalense bese kwenzeka ingozi, ngisho kungaba umonakalo kamalini, umshwalense wakho uyakwazi ukukusiza kuleso simo osuke ukusona.