Inkosi Mangosuthu Buthelezi
MHLELI: Kwelakho elifundwa wumhlaba wonke ngithi mangithokozele usuku lomhla ka-27 Agasti lapho besigubha khona usuku lokuzalwa kukaMntwana waKwaPhindangene onguNdunankulu wesizwe samaZulu iNkosi uMangosuthu Buthelezi ophinde abe umsunguli we-IFP.

Empeleni usuku azalwa ngalo luyisibusiso esingephikwe muntu ngoba namuhla sikwiNingizimu Afrika ekhululekileyo nje ngoba leli qhawe labamba elikhulu iqhaza ekulweleni inkululeko yabantu abamnyama nabo bonke ababecindezelwe.

Waphinda wabamba elikhulu iqhaza kwi-Afrika yonkana nasemhlabeni wonke ukuze kube nokubambisana nobunye.

UShenge uhambele amazwe ngamazwe elwela omkhulu, obaba nathi siyintsha futhi nezizukulwane zethu ziyozwa ngegalelo lakhe elwela ukuba izwe likhululeke. UNkulunkulu akasigcinele wena ukuze sincele lolu lwazi nobuchule onabo ngezwe lakithi ne-Afrika yonkana.

Siyakuthanda futhi siyohlala sikuthanda. UJehova umninimandla onke usibusisile ngawe. Sithi unwele olude.

Madoda Simon Yende

eGoli