UMENGAMELI Cyril Ramaphosa osanda kugxekwa ngendlela aphawule ngayo ngodaba lokubulawa kwabesifazne kuleli
MHLELI: Kwelakho ngicela ukubhala mayelana nodaba oluwundabamlonyeni kula malanga lokushaywa kwabokufika nokuphangwa kwezitolo zabo.

Mina ngibona sishoda ngabaholi eMzansi ngoba into abayenzayo nje yinkohlakalo, ngamacala, yizinkantolo, wukuxoshana wukubulalana unyaka uqala uze uyophela.

I-ANC yenza into eyodwa kusukela ngoJanuwari kuya kuDisemba - inkohlakalo nokuhamba izinkantolo. Ukulalela ukuthi abantu abavotayo bathini kayikwenzi lokho. Empeleni kumele ngabe abaholi bayabalalela abantu. Kade abantu bethi abokufika ababuyiselwe emakubo kusale abanezimvume kodwa bona abalaleli.

Abantu baphinda bathi asisebenzi imisebenzi ithathwe abokufika waqhubeka njalo uhulumeni wathula.

Baphinda bathi ngoSepthemba 1-2 sizozijezisela nakhona wathula uhulumeni. Manje usethi okwenzekayo kushonisa phansi umnotho.

Owami umbuzo uthi kanti ubethule nje ubecabanga ukuthi kuzoze kube njani?

Omunye umbuzo ngalezi zinhlangano okuthiwa zimele abokufika uthi zathini abokufika bengena ngaphandle kwemvume beshaya namaphoyisa? Ngabe yinto ehleliwe ukuthi abokufika bangene baphume ezweni bafike benze abakuthandayo kungabi ndaba zalutho?

Bezikuphi lezi zinhlangano njengoba seziqhamuka ngoba sekunje. Mina ngiyazibuza ukuthi kanti le lizwe linabaholi abanjani abalinda kuze konakale bese kuyima besukuma.

Ngabe sinalo ikusasa kuleli zwe uma sisenabaholi abanjengalaba ngoba kumanje kushe izitolo kwasha amaloli kwashiswa izimoto ezidayisayo. Ngabe kufanele sihlale sigidagida ndawonye? Cha ngigeza izandla ngohulumeni wethu, votani bantu bakithi anginamona.

Thanda Chonco

Empangeni