UMSAKAZI woKhozi FM uKhathide ‘Tshatha’ Ngobe osegxekiwe ngokuhlambalaza abesifazane abakhindayo afake nesithombe sabo ekhasini lakhe likaFacebook ethi bayenga amadoda
UMSAKAZI woKhozi FM, uKhathide 'Tshatha' Ngobe usephumele obala waphendula ukugxekwa akutholile ngokufaka inkolo ohlelweni lwakhe lwantambama alusakaza noSelby. 

Isolezwe ngoLwesibili lishicilele umbono obugxeka ngokwakha lo msakazi, ngokucaphuna iBhayibheli njalo kulolu hlelo, nakuba kungelona uhlelo lwezenkolo. Umbhali uthe: 

"Ngikholwa wukuthi akuyena wonke umuntu olalela Ukhozi ongumKhristu. Akwenzayo akuhlukile nokugqamisa inkolo yakhe isidana.  Noma ngabe maningi amaKhristu alalela umsakazo kodwa anamahlelo ahlukene engingakholwa wukuthi afuna ukuzwa ngelilodwa likaTshatha.  Umdidiyeli wohlelo uyivuma kanjani le nto ukuthi, mihla namalanga sihlale sitshelwa ngeBhayibheli. Abaphathi bona bathini?" 

Ungafunda umbono ophelele la: Mayinqandwe eyenkolo ohlelweni lukaTshatha

Ephendula lo mbhalo uTshatha uthe, usebenzisa ibhayibheli njengendlela yokusekela izinkulumo zakhe waveza nokuthi zonke izinkolo zisebenzisa le ncwadi engcwele. 

"Sengineminyaka engu 16 ngisakaza oKhozini, selokhu ngafika ngo-2003, akekho ongazi ukuthi ngijwayele ukusebenzisa ibhayibheli lapha nalaphaya uma selulekana nabalaleli. Lokho ngiyaye ngikwenze ngoba ngisuke ngesekela inkulumo noma ingxoxo esisuke sinayo ngaleso sikhathi! Angimane nje ngisukeleke ngibelesele ngenkolo yami.     

"Yebo izinkolo zehlukene ngiyavuma, kodwa leli bhayibheli engisuke ngesekela ngalo izinkulumo zami, lisetshenziswa yizo zonke izinkolo. Angazike ukuthi njengoba eseyifanisa nepolitiki nje lento engisuke ngiyenza, lihlanganaphi ibhayibheli nepolitiki ngoba phela kazidlelani lezozinto futhi kazisoze zefana!" usho kanje. 

Impendulo kaTshatha ephelele isekhasini lakhe kuFacebook