INTOKAZI ethi yaphoqwa wuDumi Mkokstad ukuthi ikhiphe isisu uNomfundo Ngcobo ifuna lo mculi azohlawula kubo ageze nomuzi ngesenzo sakhe
Isithombe: THOKOZANI NDLOVU

OBENYINTOMBI nto ukhala ngomculi wowokholo uDumi Mkokstad ukuthi umkhulelisile maqede wamphoqa ukuthi akhiphe isisu.

UNomfundo Ngcobo (21) waseSipingo Hills eningizimu yeTheku, uthe sebevumelene nomndeni wakhe ngokuthi uDumi kumele ahlawule ngamacala akhe. Uthe bavumelene nonina namanye amalungu omndeni ukuthi kuzomele azokhokha amademeshe ageze nomuzi.

Uthe wayengakaze alale nomuntu wesilisa ngesikhathi elala noMkokstad odume ngokucula ezokholo aze akhase phansi.

“Sahlangana noDumi kuFacebook ngo-Agasti nyakenye. Saqala saba abangani sagcina sesijola. Sahlangana wangiyisa lapho ehlala khona eMusgrave. Endlini safica umfowabo ehleli nentombi yakhe. Sahlala kancane nabo basishiya sobabili. Kulapho-ke uDumi angiqukula khona wayongiphonsa embhedeni, wangikhumula, maqede walala nami. Kwahlula ngimncenga ukuthi akafake ikhondomu, wangibuza ukuthi uzolala kanjani nentombi nto ngekhondomu. Wangizwisa ubuhlungu obuyisimanga. Emva kwalokho walala wabheka phezulu ejuluke emanzi te eqhaqhazela,” kusho uNomfundo.

UMCULI wowokholo uDumi Mkokstad okuthiwa ukhulelise owesifazane wase emphoqa ukuthi akhiphe isisu Isithombe: SIGCINIWE

Uthi emva kwalokho bahlala kancane, uDumi wamphelezela, wamshiya ematekisini aya eMlazi, wamnika u-R100 wawunqaba.

“Besesilokhu sixhumana njengabantu abathandanayo. Bengimvakashele nase-studio sakhe esikuWest Walk. NgoSepthemba siphinde sahlangana eflethini lakhe, saya ocansini futhi. Ngamcela futhi ukuthi afake ikhondomu, wanqaba wathi uma esefika kuvuthondaba uzochithela ngaphandle, kodwa wangakwenza. Wathi angithenge amaphilisi ama-morning after. Ngawathenga, kodwa awangisizanga ngoba ngakhulelwa yize ngiwaphuzile.”

Uqhube wathi wadlulwa yizinsuku zokuya esikhathini, wathenga ipregnancy test kit, wazihlola kodwa kwangavela ukuthi ukhulelwe.

“Ngamtshela uDumi ukuthi ngisola ukuthi ngikhulelwe. Wathi angiye kudokotela, ngathola ukuthi nginenyanga ngikhulelwe. Ngamtshela uDumi ngokukhulelwa kwami, kwathi akangidle angifele. Wathi angisikhiphe isisu ngoba ngeke ayondle ingane uma ngingayikhiphi. Waze wangiyalela ukuthi kuzomele ngiyosikhipha kuWest Walk. Wathi angiyobuza ukuthi yimalini ukusikhipha, kwathiwa * -R500. Ngamtshela wangithumelela uR700, ngasikhipha.”

Isolezwe ngeSonto linayo imiyalezo ebhalwe ukuthi iqhamuka kuDumi.

Omunye wayo okaR700 ofakwe nge-ewallet.

Emva kwalokho bese bumuncu ubudlelwano babo.

UNomfundo uthi izinto zibhimbe emva kokuveza ukuthi ukhulelwe.

Uveze ukuthi uDumi ubengasazibambi izingcingo zakhe.

UNomfundo uthe ngesikhathi etshela uDumi ngokukhulelwa kwakhe wathi akayifuni ingane ngoba enye anayo wayithola ngalolu hlobo.

Ethintwa uDumi Mkokstad uqale wakhuluma kahle lungakabuzwa udaba lukaNomfundo.

Esebuzwa ngalo uvele washintsha esithubeni wacela ukuthi athunyelelwe i-e-mail ukuze aphendule kuyona maqede wavala ucingo engakayisho nayo.

Umyalezo athunyelelwe wona wokuthi athumele i-e-mail akawuphendulanga. Nowesibili athunyelelwe wona wokuthi aphawule ngalolu daba nawo akawuphendulanga.

Imenenja yakhe uMxolisi Mhlongo ithe ayiphawuli ngoba lolu daba luthinta ngqo uDumi.