Skolopad. Picture: Instagram

UNONTANDAKUBUKWA osephenduke umculi kuleli, uSkolopad, uthi usezimisele ukuthandana nomuntu wesilisa oshadile futhi nencwadi engcwele iyakweseka lokho. 

Ekhuluma neTshisaLIVE, uSkolopad uveze ukuthi ufisa ukuthandana nomuntu wesilisa oshadile ngoba lokho kuzochaza ukuthi unkosikazi wakhe uzokwazi ukwenza ezinye izinto angakwazi ukuzenza yena. 

Uthe selokhe aphumele obala ngalolu daba abantu besilisa KwaZulu-Natal sebekhombise intshisekelo yokumthatha. 

"Abantu besilisa eKZN bakhombisa ukuba nentshisekelo ngalento. Uyazi amaZulu ayasithanda isithembu ngakho abanye babo sebekhulumile nobaba bathi bangathanda ukungithatha ngishade nabo. Ngimtshelile ukuthi akababuze ukuthi banayo yini imali nokuthi aqinisekise ukuthi banawo amakhosikazi. Angisoze ngaba unkosikazi kubo, ngisho singashada ngizozithatha njengomakhwapheni oqavile empilweni yabo," kusho uSkolopad obuye asebenze njengoMhlengikazi. 

USkolopad, ozakhele udumo ngokubhushuzela nokugqoka izingubo ezingajwayelekile emcimbini yezokungcebeleka kuleli, uqhube wacaphuna ivesi lebhayibheli, ivesi lokuqala ku-Isaiah 4  , wathi ngisho uNkulunkulu uyahambisana nesifiso sakhe sokuba umakhwapheni ingunaphakade.