SEKUPHAKELWA ebhodweni lesizulu kuhlotshiswe nangalo
SEKUPHAKELWA ebhodweni lesizulu kuhlotshiswe nangalo
ZIBUYE ngenkani izitsha zenameli ngisho izinkomishi ebezibukelwa phansi
ZIBUYE ngenkani izitsha zenameli ngisho izinkomishi ebezibukelwa phansi
ZIBUYELA emasisweni emicimbini yesimanje, osekubonakala kwanda izitsha ebezisetshenziswa kudala, ezihambisana nokudla kwesintu. Yize bekuthatheka njengehlazo ukuphakela umuntu epuletini noma endishini yenameli, lezi zinhlobo zezitsha sekudliwa ngazo ngisho emicimbini ephezulu.

Njengoba kuyinyanga yokuqhakambisa okungamagugu esintu, Isolezwe lixoxe noNkk Nono Mtshali onebhizinisi lokupheka elibizwa nge-In The Kitchen With Nono. Ungumpheki ofundisa ngakho.

UNkk Mtshali opheka zonke izinhlobo zokudla, uthe yena kwasekuqaleni engena kuleli bhizinisi lokupheka ubethanda ukusebenzisa izitsha nokudla kwesintu. Uyavuma ukuthi lesi sitayela sesingenisile, ikakhulukazi ukusebenzisa izitsha zenameli.

“Ngike ngaya esitolo ngifuna ukuyothenga lezi zitsha, ngamangala indlela esezibiza ngayo. Bambalwa abasenazo emakhaya ngoba bezibukeleka phansi noma kuphakelwe khona izingane. Manje sekubuye ngisho izimaki zakhona, okuphuzwa ngazo emicimbini,” kuchaza uNono.

Uthe lezi zitsha zenza ukudla kuhehe futhi umuntu uzizwa esekhaya, efudumele.

“Ngike ngathola ipuleti lenameli elidala ekhaya kodwa kuthe sengiphakele kulona lathatha amehlo. Lezi zitsha akunandaba ukuthi sezizindala kanjani kodwa zibukeka kahle,” kusho yena.

KUYAMJABULISA ukuthi seziyabuya emasisweni uNkk Nono Mtshali ongumpheki, naye osebenzisa okwesintu ngisho epheka. Izithombe: IN THE KITCHEN WITH NONO

Uveze ukuthi ukuphakela ukudla emabhodweni amancane anemilenze emithathu, nakho kungenisile. Umuntu ulethelwa leli bhodwe etafuleni aziphakele. Lokhu sekwenziwa nasezindaweni zokudla zomnta kabani. Uthe kungenisile nokuphakela inyama noma izidlo ezilula ogqokweni noma epulangweni lokuqobela inyama. Ugcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi ukudla kuphakelwe esitsheni esihehayo, ukuze umuntu aziyele.

“Kuyajabulisa ukubona abantu bebuyela ekwenzeni okungokwabo. Ngisho imihlobiso ematafuleni sekusetshenziswa izinto zesintu zasendulo. Ukubona lokhu nangeziqeshana zezicephu nezinkuni, okubekwa kuzo amapuleti,” kusho uNkk Mtshali.

Ukudla kwesintu uthe akusasali emicimbini kanti phambilini bekuphekwa emicimbini yesintu kuphela. Uthi ngisho intsha iphaka iphindelela kokwesintu, okusho ukuthi ikhathele okwesilungu.

Nakhu ukudla kwesintu athe akumele kusale emcimbini:

* Isitambu esingenabhontshisi

* Ujeqe noma idombolo

* Usu

* Isigwaqane

* Inkukhu ebilisiwe