Umdwebo kaQap's Mngadi
Ngiqinisile ngithi kuyothi kushaya iphasika siyobe sesike sawuzwa umkhovu usakaza oKhozini FM uthi: “Shanibonani bayayeyi boKhoji fefemu”. OkaVolos ukusho lokhu ngoba evumelana nomdwebo kaQaps wangesonto eledlule lapho ebekhombisa ukuthi kunotokoloshe abankanise amagunjini okusakaza oKhozi FM. Lezi zinsolo zotokoloshe abagida oKhozini ziqhamuka emuva kokuthi kutholakale uZimdollar Biyela equlekile ese-studio esakaza ebusuku. Kuzokhumbuleka ukuthi kuquleka uZimdollar nje ulandela uMroza Buthelezi naye owathi esasakaza waquleka walala amankeyane umbhobho wokusakaza wasala wodwa.

Bafundi beSolezwe nabalaleli boKhozi FM kufanele isukunyelwe le ndaba yalezi zilwane eziklinya abasakazi besakaza ngoba kungaze kugcine kuphume isidumbu kulokhu kunganakiwe. Umbuzo obuzwa nguVolos uthi ngabe abalaleli boKhozi bathule ngoba bengaboni ukuthi kunezilwane ezigqoka amathayithi ezikhahlela abasakazi. Ukube abalaleli boKhozi babephapheme ngabe sewuke wahanjiswa umthandazo ohlanganisa amabandla, kufike kukhulekwe ngamandla kuthandazelwe nabasakazi uma bekhona. Ngezinyanga ezingabalaleli boKhozi FM kufanele ngabe sezike zafika nezikhwama zokubethela ukuze lubethelwe uKhozi, uma kunesidingo kugcatshwe nabasakazi baqiniswe ukuze bavikeleke kotokoloshe.

OkaVolos uselulandele isikhathi eside lolu daba lokuquleka kwabasakazi boKhozi. Umthombo ongaphakathi uthi ukhathazekile ngokuthi abaphathi benza izaba ezingathi shu ngoba bavele bacele uScelo Mbokazi ongumfundi wezindaba bathi akashwibe izandla akhuleke kuwo wonke amagumbi okusakazela. Lo mthombo uqhube wathi: “Kuyoze kube nini kudlalwa ngathi kuthiwa asethembe umthandazo kaMbokazi ngoba sekubonakele ukuthi bayemuhlula labo tokoloshe?” Omunye umthombo ongafunanga ukudalulwa ubeke wathi: “Le nkinga yala madoda amafushane agida lapha oKhozini isidinga izikhulu zeSABC eziqhamuka ekomkhulu eGoli ngoba sekukhona ngisho abasakazi abesaba ukungena estudio ngoba uthi uyangena uzwe kushwaqa ikhanda”

Ucwaningo lukaVolos luveza ukuthi labo tikoloshe abankanise oKhozini abamfuni umsakazi ozibongelayo abange umsindo. Uma uqaphelisisa uyabona ukuthi noMroza waquleka esamemeza ethi: “Limariri limaroro uMroza wamampela, yiDokside lena”. Kunezinsolo eziqinile zokuthi uMroza wazidonsela ulaka lotokoloshe ngokuthi akhulume ngolimu lwabo loburiri noburara bavele bamklinya. UZimdollar naye waquleka esathi uyaziqephuza uthi: “Hheyi we nsizwa ubobhasobha ngoba ngiyokucindezela ngesibhono uhluleke yinto obuthi uzoyenza”. Kusolakala ukuthi kunensizwa katokoloshe eyacasuka icabanga ukuthi uZimdollar ukhuluma nayo uma ethi uzoyicindezela ngesibhono, yavele yamhaga yamnkonkoshela waze waquleka.

MaSolezwe uVolos akasho ukuthi uthini kodwa ngisho umntwana okhasayo uyabona ukuthi omantindane bashaya ivosho laphaya oKhozni FM. Kuzokhumbuleka ukuthi noMdonso osakaza uSigiya Ngengoma wathi ezifikela oKhozini wahlangabezana nolaka lotokoloshe wafaka incwadi yokwesula. Abantu abanamanga bathi uMdonso wathi esasakaza umaskandi wezwa izwi lithi: “Shindindi thina shiya shaya zulu dance”.

Ngokocwaningo kuvela ukuthi utokoloshe bawuthanda kakhulu umculo kamaskandi, uma kudlala wona batshikiza bagcwale istudio kodwa baphuma babaleke uma sekungena uhlelo lwezimemezelo zemingcwabo.

- Ngeso likaVolovolo