KUSUKE sekubhengwa kanje ezindaweni zobumnandi ngoDisemba. Isithombe: Facebook

SEKUFIKE leso sikhathi esisilindela ngabomvu unyaka wonke. Izingane zivalile esikoleni, amasoka ethu athola amabhonasi, abantu esingabazi basimema emicimbini, isikhathi sokujabula kuwo wonke umuntu. 

Nazi izeluleko zokuqinisekisa ukuthi uyanethezeka ngalesi sikathi: 

- Uma uyovakasha emzini yabantu phatha phela noma uplastiki owodwa. Ngo R100 ungathola u2kg wenkukhu, isinkwa, ubisi, kanye nensipho yokugeza. Ungahambi usuhletshwa.

- Qinisekisa ukuthi uzibandakanya nabantu abangabuphuzi utshwala ukuze ungashayeli udakiwe. Uma lokhu kungenzeki, phuzela ekhaya, noma uphathe isixubho nethawula ukuze ulale la uzophuzela khona.

- Hloma ngamakhondomu esikhwameni ukuze uzivikele uma uya ocansini esikhathini esibucayi sa “noma yini”. 

- Phuza utshwala babanye abantu futhi unganqabi uma umenywa emicimbini ngoba uma uziphuzela eyakho imali, ungase ungabi nayo eyokugibela/eyaphethroli uma sekuphindelwa emsebenzini ngoJanuwari. Ucele kodwa ngaphambi kokuthela.

- Thenga umfaniswano kanye nezincwadi zesikole ngosuku lokuvalwa kwezikole ukuze ungakhathazeki uma sekuvulwa.

- Ungaqomi.

- Vala ucingo uma sebuthintekile ngoba kungenzeka uzithole usushayela umuntu wakho wango-2006 ucingo, umtshela ukuthi uyamkhumbula.

- Khipha imali yesondlo noma ngabe uzithengile izingubo zakhisimusi.

- Pakisha umthwalo wezimpahla ohlala emotweni ngoba indlela iqhamuka manje, ungazithola ususeMgungundlovu kade uphume uyothenga isinkwa.

- Zivocavoce umzimba kabili ngosuku ulungiselele ukushaya ivosho noma ukuzibhuqa othulini (Idibala).

- Shayela ngokukhulu ukucophelela.

- Ungalali, uzophuthelwa. Angazi nami ukuthi uzophuthwa yini kodwa hlukana nombhede.

- Thungisa ingubo/umbhlaselo. Akumicimbi kuyafiwa.

- Pheka emini ngoba lungena noma inini ucingo lokuthi uzolandwa, noma kukhona okumele uyobalanda.

- Funda lezi zingoma ukuze ungasali uma ziculwa: Manqonqo - Eyadini,  Prince Kaybee - Banomoya, King Monada -Malwedhe, Vusi Nova - Asphelelanga, AKA - Fela in Versace.

[Umbhalo kaNwabisa Radebe oshicilelwe ungumbono wakhe ongamele iphephandaba Isolezwe]