USIPHO Manzini odume ngoMjekejeke emdlalweni iThe Queen
USIPHO Manzini odume ngoMjekejeke emdlalweni iThe Queen
Isithombe: SITHUNYELWE
Isithombe: SITHUNYELWE
NAMHLANJE sikwethulela uSipho Manzini odume ngelikaMjekejeke emdlalweni wakuMzansi Magic iThe Queen. UMjekejeke akagcini ngokubonakala kulo mdlalo kuphela kodwa ukhona emafilimini amaningi. Okusha okuvele ngalo mlingisi wukuthi usengumculi kamaskandi. UTHOKOZANI MBUNDA uxoxe naye mayelana nenkolo yakhe

MJEKEJEKE (MJ): Ngizama ngayo yonke indlela ukusimpintsha sibe khona noma kunzima.

TM: Uyaya enkonzweni?

MJ: Ngiyawahambela amabandla amaningi ngoba umndeni wami ukhonza emabandleni ehlukene, manje ngivakasha yonke indawo la okunelungu lomndeni wami khona.

TM: Unalo elakho ibandla eliqondene nawe owabhabhadiswa kulo noma uhambela awomndeni wakho kuphela?

MJ: Ngiyilungu lebandla laseWeseli, yilapho engakhulela khona ngaze ngabhabhadiswa.

TM: Unawo umfaniswano nezihlabelelo zaseWeseli?

MJ: Nginazo ziningi izihlabelelo, inkinga umfaniswano engingasenawo.

TM: Njengoba uveza ukuthi wakhulela ebandleni lakho sebeke bakunika isikhundla?

MJ: Angikaze ngibe naso ngoba vele ngeke ngisimele isikhathi esiningi angisichithi enkonzweni.

TM: Usawazi kodwa amaculo nemithandazo yakhona?

MJ: Ngiyawazi amaculo akhona futhi ngiwathanda wonke ngokufanayo, uma kuya ngasemthandazweni ke ngike ngikhiphe lokho engisuke ngikuzwa ngaphakathi kimi, awukho engiwufundisiwe engibambelela kuwo.

TM: Njengoba usuqhamuke kubalandeli bakho ngendlela abebengayilindele yokuba umculi nje ngabe lokho ngeke kukuncishe isikhathi sokunaka uMdali?

MJ: Lo mculo wami yiwona ozovezela abalandeli bami ukuthi ngingumzalwane, yingakho egameni lami lasemculweni ngizibiza ngenduna yamakholwa.

TM: Kungani uzibiza ngenduna yamakholwa ube ucula umaskandi?

USIPHO Manzini odume ngoMjekejeke emdlalweni iThe Queen

MJ: Ngihambela wonke amabandla, alikho engilicwasayo, ngakho ukwenza lokho kwenza ngibe yinduna ekwazi ukulawula nokuhlanganisa yonke inkolo ngaphandle kokugxekana.