AMAWELE abhekwe ngabomvu kuma-Idols uViggy noVirginia Qwabe ephahle uZesuliwe Mkhize oyisihlobo sawo. Lapha asuke esevunule econsa elibangise eMkhosini woMhlanga Isithombe: SITHUNYELWE

NJENGOBA izintombi zivivela uMkhosi woMhlanga ongesonto elizayo, amawele aKwaDukuza asezakhele udumo emncintiswaneni owaziwa ngama-Idols SA, azowuzwa ngendaba okokuqala selokhu aqala lolu hambo lokuhlolwa kwezintombi.

UViggy noVirginia Qwabe baKwamlilo, sebephenduke izintandokazi kulo mncintiswano njengoba kusasa kubhekeke ukuthi bathole amavoti azobangenisa emzuliswaneni olandelayo kulo mncintiswano.

Lezi zintokazi ezisencane zithi lo mkhosi seziyowubona ngonyaka ozayo, okwamanje zifuna ukugxila kulo mncintiswano.

Yize kunjalo kodwa bathi ngokomoya, bazobe benazo izintombi kulo mkhosi futhi bazokhuleka nokuthi uhambo lwazo luphephe.

“Saqala ukuhlolwa sineminyaka engu-11, sihamba sibathathu nomunye udadewethu wasemndenini.

“Akuyona into esikhonze ukuyigqamisa le kodwa siyathanda ukulandela isiko nokukhuthaza amanye amantombazane asakhula ngokubaluleka kokuzigcina.

“Izinto zasemhlabeni azibaleki sibona kungcono siqale siphumelele bese okunye kulandela kamuva,” kusho uViggy.

UVirginia uthe njengawo wonke amantombazane, nabo banaso isifiso sokukhula baze bangene esigabeni sokugana.

“Umshado akuyona into esiyijahile kodwa uma sesiphumelele, uNkulunkulu esibusisa ngawo sowamukela.

“Okwamanje sizogxila emculweni siqhubeke nokufunda,” kusho uVirginia.

Ukuqala kwesigaba sokuvotelwa kwabantu nakho kubashayisa ngovalo ngoba bayazi ukuthi ngelinye ilanga kuzophuma omunye wabo.

Yize kunjalo kodwa bathi bakulungele ukubhekana nalesi simo uma sesibafica.

“Ngesikhathi singenela inhlolokhono, sasazi ukuthi sizoqala sobabili kodwa ekugcinineni kufanele kunqobe oyedwa. Noma kungaphuma mina ngizoqhubeka ngimeseke, sigqugquzelane njengoba senza.

“Esikufisa kakhulu ukuthi kube khona ozonqoba phakathi kwethu ngoba kuzobe kusho ukuthi siphumelele sobabili,” kusho uViggy.

Ukwesekwa abakuthola emndenini, kubangani, abazalwane nezihlobo nakho bathi kunomthelela omkhulu ekutheni baze bafike kulesi sigaba.

UVirginia uveze ukuthi bayazi ukuthi udumo luhambisana nezinto eziningi ezingabathikameza emoyeni njengokugxekwa nokubekwa izici kodwa konke lokhu uthe bakulungele ukumelana nakho.

“Isifiso sethu ukuyofundela umculo ukuze sikwazi ukufundisa abanye.

“Isipiliyoni esisithola kuma-Idols siyasikhuthaza ngoba sifunda nokuthi umculo uyafundelwa, kukhona nezindlela okumele uzilolonge ngayo ukuze kuphume into ecokeme,” kusho uVirginia.

Ukuthanda uNkulunkulu ngenye yezinto ayigqamisa kakhulu la mawele futhi ngisho ukhuluma awaqedi engaliphathanga igama laKhe.