UMADODA Mxakwe oyisikhulu esiphezulu kwaSABC onejoka lokuyibamba ishisa kule nhlangano ukuze bangayibalekeli abakhangisi
ZINKULU izinkinga zeSABC kunale ndlela esicabanga ngayo. Phela iSABC yiyona nhlangano eneziteshi zomsakazo eziningi eNingizimu Afrika njengoba zingu-18.

Azigcini kuphela ngokuba ziningi kodwa ziphinde zifinyelele ezigidini zabantu.

Yinto eyaziwayo ukuthi iSABC inenkinga yezimali. Muva nje kade behluleka ukukhokhela imidlalo yebhola yePSL.

Kodwa-ke lezi zinkinga zemali azigcini kuphela ngokuthinta abathandi bebhola. Sisanda kufunda ukuthi Ukhozi FM seluzoqala ukukhokhisa abaculi ngokuthi bazophusha umculo wabo emoyeni.

Ngeke kugcine ngoKhozi kodwa kuzoze kusabalale nakwezinye ezingaphansi kwayo le nhlangano.

Phambilini bekuwumgomo ukuthi iSABC iveze abaculi mahhala ikakhulukazi uma benomculo omusha. Bekuyindlela yokuthi ikhulise nokweseka imboni yakuleli yomculo iqonda ukuthi kunzima kanjani ukuba semoyeni.

Imali bebeyenza ngezikhangiso. Inkinga kuyacaca ukuthi imali iyagqoza okwenza iSABC izame ezinye izindlela zokungenisa imali.

Le nto inzima ngoba akubona bonke abaculi abazokwazi ukuba nemali yokukhokha ukuze kudlalwe umculo wabo.

Kuzongena kuphela labo abasezinkampanini ezinkulu ngoba yibo abanesabelo sezimali sokukhangisa.

Phambilini bekulula ngoba bebezingenela nje ngaphandle kokukhokha mali.

Kumele sivume ukuthi ukuxhuga kweSABC kunamachaphazelo kuwona wonke umuntu.

Iziteshi ezizimele zikhona, yebo kodwa akuzona zonke ezizokwazi ukwamukela bonke abaculi.

Ezinye azifiki futhi lapho kufika khona iSABC. Ezinye zidlala uhlobo oluthile lomculo okuzovalela ngaphandle abanye.

Njalo ngoLwesine lapha kwiSolezwe kuba nengosi lapho kukhulunywa khona ngempilo yabasebenza emisakazweni ehlukene.

Esengike ngakuqaphela ukuthi abaningi abaseziteshini zomphakathi bavele bathi bafuna ukusebenzela ezeSABC ngoba zithathwa njengeziteshi ezinkulu.

Yinkinga lena ngoba iSABC ayikwazi ukuthatha wonke umuntu.

Empeleni seziyancipha izikhala enazo ngoba kwezinye iziteshi njengeRadio 2000 ebusuku akubi khona msakazi kodwa kuzidlalela umshini abakubiza nge-automation.

Inkinga yemali kumele ilungiswe. Iziphathimandla ziyengamele ngendlela le nhlangano futhi nabakhangisi bangayibalekeli.

* Ungangibhalela [email protected], kuFacebook:Fanelesibonge Bengu noma kuTwitter @fanelebengu.