UMSAKAZI weGagasi uNjabs Zwane okhethe ukuhoxa ekusakazeni namhlanje ngenxa yezigameko zokubulawa nokudlwengulwa kwabesifazane.

USHAQE abaningi umsakazi weGagasi FM wohlelo lwasekuseni iThe Uprising, uNjabs Zwane, ehoxa emoyeni lusaqhubeka lolu hlelo alushayela noFelix Hlophe. 

UNjabs uqale ngokukhumbuza abalaleli ngesigameko esibuhlungu sokubulawa kukaThembisile Yende owayesebenza e-Eskom owabulawa ngesihluku isidumbu sakhe satholwa ehhovisini lakhe e-Eskom.  Ngemuva kokuxoxa ngokubulawa kukaThembisile uthe: “Ngitsheleni ke ukuthi siphephe kanjani emsebenzini uma abantu esisebenza nabo beyingxenye yale nkinga. Yinto eqala kancane. Kuqala kancane ngezinto abantu abazitshela ukuthi zilungile, ukungipansa, ukukhuluma kabi ngomzimba wami, ukungilandela sekumnyama ngiya emotweni, ukugada ukuthi ngisebenza kuze kushaye u-9 ebusuku ngingedwa.” 

“Sengifike la ngikhathala khona ngalento, futhi ngiyasaba. Ngisabela mina nawo wonke umuntu wesifazane ovuka ekuseni engazi ukuthi uma eya emsebenzini uzobuya yini. Ngakho namhlanje ngifisa ukusho ngokuhlonipha nangobuhlungu enhlizweni yami ukuthi uma abantu besilisa bakuleli befuna ukuqhubeka besebenze ngaphandle kwabantu besifazane, kulungile, ngiyazihoxisa. Bonani. Uthatheni umhlaba wenu nihlale nodwa,” usho kanje. 

Ngemuva kokuveza lokho uFelix ube esebuza ukuthi uNjabs uhoxa njengamanje yini ohlelweni, wavuma wahamba.

Umfundi wezindaba weGagasi, uBright Ntuli unanele emazwini kaNjabs, ethi abesifazane bakuleli abazizwa bephephile ngisho bezivocavoca emgwaqeni, naye walandela uNjabs ngokuhoxa kulolu hlelo. 

Ephawula ngalolu daba okhulumela iGagasi FM uKhulekani Shandu uthe bayaqonda njengesiteshi ukuthi abantu besifazane badlula esikhathini esinzima njengamanje ngenxa yezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabo okubikwa ngazo ezindabeni nsuku zonke. Uthe bazoxhumana noNjabs ukubheka ukuthi usesimeni esinjani. 

Kwenzeka lokhu nje, uFelix ubalwe kwikhasi okusolwa kulo abesilisa baseThekwini namaphethelo ngokudlwengula. UFelix ethintwa ngalolu daba unqabile ukuphawula. UShandu uthe azikho izinyathelo abangazithathela uFelix ngoba leli khasi (@Durban_Survivors) aliwulandeli umthetho futhi abantu ababika kulo bayazifihla.