FELIX HLOPHE

SEKUQUBULE imibuzo ukungazwakali komsakazi weGagasi FM uFelix Hlophe ohlelweni lwasekuseni iThe Uprising namhlanje ekuseni. Uhlelo lwanamhlanje belubanjwe uNjabs Zwane noGC Dladla. 

Izolo abasakazi beGagasi besifazane okubalwa kubo uNjabs, Bright Ntuli noZisto badubile ukusakaza ngoba bekhalaza ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane. 

Okhulumela umsakazo uKhulekani Shandu izolo uthe bakhulumile nalaba basakazi futhi umsakazo uyasamukela isizathu sabo sokuhoxa ekusakazeni njengoba izwe libhekene nesihlava sokudlwengulwa nokubulawa kwabesifazane. 

Ngaphambi kokuthi ahoxe ekusakazeni uNjabs uqale ngokukhumbuza abalaleli ngesigameko esibuhlungu sokubulawa kukaThembisile Yende owayesebenza e-Eskom owabulawa ngesihluku isidumbu sakhe satholwa ehhovisi lakhe kuyona le nkampani. Ube esebuza ukuthi  bazozizwa bephephile kanjani uma abesifazane behlaselwa ngisho emsebenzini. 

IGagasi esitatimendeni licacisile ukuthi inkulumo kaNjabs ayithinti inqubo yendawo yokusebenza emahhovisini abo kodwa ikhuluma ngesihlava esibhekene nezwe lonke. 

Kuleli sonto umsakazi weGagagsi, oshayela iThe Uprising naye uNjabs, uFelix Hlophe, igama lakhe livele ekhasini likaTwitter okusolwa kulo abantu bakuleli dolobha namaphethelo ngokudlwengula, iDurban Survivors. Ngaphandle kwakhe, kuphinde kwavela negama lomunye uDJ owayesebenzela lesi siteshi kodwa uKhulekani uthe akusekho okuhlanganisa isiteshi naye. Esitatimendeni iGagasi lithe likhulumile nabasakazi abavele kuleli khasi kodwa ngenxa yendlela okubikwe ngayo, abakwazi ukubathathela izinyathelo. Lithe alikwazi ukubathathela izinyathelo ngoba abaziwa abantu ababasola ngokubagila. 

“Noma sikuqonda ukuba bucayi kodaba futhi sikucacisa ukuthi asihambisani nokuhlukunyezwa kwabesifazane, kumele silandele umthetho kukho konke esikwenzayo,” kusho iGagasi esitatimendeni. 

Namhlanje ezinkundleni zokuxhumana kuqubule imibuzo ukungabibikho kukaFelix Hlophe. 

Noma enqabile ukukhuluma ngalolu daba neSolezwe, ekhasini lakhe kuFacebook ngoLwesithathu ebusuku ufake imibhalo ehlukahlukene ecacisa ukuthi abhecwa ngobende inyama engayidlanga. 

“Ungashayelwa ihlombe ngokuba yindoda eqotho emndenini wayo, ube ngumyeni omthandayo unkosikazi nezingane, ube ngusaziwayo ozithobayo, ube ngusomabhizinisi ongazicabangeli yena yedwa, ube ngusomahlaya onekhono, ube ngumsakazi owushayayo umsebenzi wakhe iminyaka. Kodwa ngelinye ilanga kuqhamuke umuntu ozifihlile akubize ngomdlwenguli, ngodaba olungamampunge, kanjalo nje impilo yakho isimoshekile. Noma kade uziphethe kahle iminyaka. Ngisho abantu bephumela obala bekuvikela bephethe ubufakazi bokuthi wawukuphi ngosuku okuthiwa wadlwengula ngalo. Iwona mhlaba esesiphila kuwo lo. Yingakho ngifisa ukukusho ukuthi angiyena umdlwenguli. Lokhu ngikusho ngaphandle kokwesaba ukuthi kukhona abazongiphikisa,” kusho uFelix kulo mbhalo. 


Uthe uzozinikela yena emaphoyiseni nanoma yinini uma kukhona ofisa ukumuvulela icala.

 
Ekhasini leThe Uprising kuFacebook abalandeli bebehlukene phakathi ngokungabibikho kukaFelix ohlelweni. Abanye baphakamise imibuzo ukuthi kungani engekho ohlelweni abanye basishayela ihlombe isinqumo sakhe sokungasakazi namhlanje ukuze abhekane nemibiko yakamuva.