UKHUZANI ‘Indlamlenze’ Mpungose ongomonye womaskanda abazishaya isifuba ngokudla ukotini
UKhuzani “Indlamlenze” Mpungose usanda kuqopha umlando ngokuqwaqwada bonke omaskanda abeqhathwe nabo kwiBest Maskandi Album, Best Selling Album nakwiBest Song of the Year kuMantshontsho Kamaskandi Awards abese-ICC eThekwini ngoMgqibelo. Selokhu wasungulwa lo mqhudelwano wezindondo akekho umculi owake wagila lezi zimanga. Walandelwa ukuzoqedela iCD yokugcina kaMgqumeni eyayithi Isecret ngenxa yokuthi unezwi elifana ncamishi nelakhe kodwa wagcina esesebenza nowayeyimbangi enkulu yeBhova uMtshengiseni ‘Indidane’ Gcwensa. UCHARLES KHUZWAYO umkhiphele eshashalazini lo mculi obambe iqhaza kwiTop 10 yeNgqwele Kamaskandi.

CHARLES (CK): Lo Khuzani osengumqoqiwezindondo nengqalabutho, ungubani ngempela?

KHUZANI (KM): UKhuzani nguNkosikhona Innocent Mpungose oyingane yesibili ebantwaneni abathathu abazalwa nguMnuz Muziwephahla Mpungose, noNkk Sizakele Mpungose, uMaNgema.

Ngizalelwe esibhedlela saseNkandla ngomhla ka-3 Disemba 1989.

CK: Ufunde kuziphi izikole futhi wagcina kuliphi ibanga?

KM: Ngifunde eMvayiza Primary School kusukela ngo-1995 kwaze kwaba ngu-1998, ngadlulela eSibhakabhaka Secondary ngafunda khona kusukela ngo-1999 kwaze kwaba ngu-2002. Ngo-2003 ngafunda eMakgatho Secondary ePitoli kodwa * -matric ngawuqedela eSibhakabhaka ngo-2009.

CK: Ukube awubanga wumculi ngabe wafundela muphi umsebenzi?

KM: Ukube angibanga umculi, ngangiyoba i-social worker (usonhlalakahle) ngoba ngiyathanda ukunakekela abantu.

CK: Awusho, nibangani neGcokama Elisha njengoba umbango wenu usukapakele nakubalandeli?

KM: Asikaze sixabane. Uyena oxabene nami. Lowo mbuzo muhle uma ubheka kuye ngoba uyena owangithola emculweni wakotela.

CK: Ngaphandle kwengoma kamaskandi iyiphi nje ekuchazayo kulezi zinsuku?

KM: Iculo likaLindani Gumede ocula umculo wokholo elithi Konke Kuzolunga elikwi-albhamu yakhe ethi Thandaza.

CK: Njengamanje uhamba ngaluphi uhlobo lwemoto futhi iyiphi osafisa ukuhamba ngayo?

KM: Ngihamba nge-Avanza kodwa ngifisa ukuhamba ngeRange Rover.

CK: Ebholeni likanobhutshuzwayo uzifela ngaliphi iqembu?

KM: Ngithanda i-Orlando Pirates.

CK: Yimuphi umculi, wanoma yiluphi uhlobo lomculo, osafisa ukucula ngokuhlanganyela naye?

KM: Okwamanje ngisafisa ukuziphusha mina ngoba sengiculile nabaculi abahlukahlukene ngisho nabezinye izinhlobo zomculo

CK: Ngiyakhumbula ukuthi usubuya nase-USA yiliphi izwe osafisa ukulivakashela?

KM: Elise-Europe

CK: Ezimpahleni zokugqoka yiziphi ozikhonzile?

KM: EzakwaSalomon

CK: Kambe qhawe lakithi sewunaye umakoti nezingane?

KM: Ngicela ukungaphawuli ngezindaba zobudlelwane emaphepheni kodwa ikhona intokazi engihlekisana nayo.

CK: Ngaphandle komculo, yini enye oziphilisa ngayo?

KM: Njengamanje ngizama ukusungula inkampani yokwakha, eqhubekayo nokusebenza njengoba ngikhuluma nje.

CK: Ngabe yiqiniso ukuthi usuyishiye phansi inkampani eyakuvumbulula emculweni Izingane Zoma Music?

KM: Angishiyile, nginenkampani yami esebenzisana nenkampani yeZingane Zoma, sisasebenzisana. Basangikhulisa ukuze ngikwazi ukuzimela.

CK: Ezinkundleni zokuxhumana kukhalwa ngokuthi wena wakubeka kwacaca mhlazane kushone iNdidane ukuthi awusoze wangena kumunxa okuyobe kukhona Amageza Amahle (okuyiqembu elasungulwa yiNdidane) kuwo. Gwiqiqi kuMantshontsho nguwe usuwaqumba phansi kwiBest Maskandi, Best Song nakwiBest Maskandi. Cacisa qhawe.

KM: Ngangithi ngiyocela ukukhishwa eqoqweni uma ngiqhathwe kulona neNdidane ngoba ngesikhathi isanda kushona abaculi asebedlule bebeqhathwa nabaphilayo. Nayo isaphila bengingenankinga nokuqhathwa nayo kodwa uma ingasekho angikuthandi lokho ngoba ngiyayihlonipha.

CK: Ushaya ushuni kaMgqumeni futhi ulandelwe ukuqedela izingoma zakhe kodwa isikhathi esiningi uhlala uncoma iNdidane. Awucacise qhawe.

KM: UMgqumeni noMtshengiseni amaqhawe ami womabili ngoba umlando wami uyavela kubona bobabili yingakho nje usuke ungizwa ngithi ngisemlandweni. Ngisuke ngiphakamisa ubuqhawe beBhova nobeNdidane. Okwenze ngimemeze igama leNdidane ngesikhathi ngithatha izindondo wukuthi yathi ngemuva kweminyaka emibili ngizobe sengifana nayo ngokuqoqa izindondo. Nangempela sekuyenzeka lokhu ayekushilo.

CK: Yikuphi ukudla okukuchazayo?

KM: Ngikhonze ukudla kwesiZulu.

CK: NineGcokama Elisha ninxuswe ngamakhosi aniphethe ukuba ningabe nisangcofana ezingomeni zenu kodwa uMthandeni ugadlile kuwena kweyakhe yakamuva ethi Amagolide. Kungenzeka yini ukuthi nawe uziphindiselele kuye kule CD ozoyikhipha?

KM: Kungenzeka ukuthi wayengagadli kimina ngoba baningi abaculi afike wagadla kubona ngesikhathi efika emculweni kodwa okwami naye kwakhuzwa manje-ke ngeke ngiphindisele kuye.

CK: Sesiphetha, ukuhlabana kwakho ngezindondo ezingaka futhi ezimqoka, kusho ukuthini kuwe?

KM: Kusho ukuthi ngiyinkosi ngokusemthethweni ngoba akekho umculi oke wenza lokho kulaba baculi abakhona. Kodwa kukho konke ngibonga abalandeli okuyibona abangibeke kulesi sihlalo ngevoti labo futhi le ndlela yokuvota yenza uzibone ukuthi unabalandeli abaningi ngoba umuntu uvota kanye. Lena ovota noma kangaki kuyo kungenzeka nihlangane nibe bahlanu nifake imali nivote kakhulu bese kuthiwa unabalandeli abaningi kanti kuvote abantu abawu-5. Yingakho abaculi abangesabayo bengeke baphinde bavume ukungenela i-award okuvotwa kanye kuyo ngoba izwe lonke lithanda mina.

OKUNYE NGOKHUZANI

Udabuka eMandaba eNkandla

Ungene emculweni okhokhelwayo ngo-2010 futhi uzokhipha iCD yesikhombisa ngePhasika esihloko sithi Isixaxa Samaxoki (Igolide Lasethaveni), enezingoma ezithi Akalutho, Amanqin’enyathi nethi Emhlangeni.

Uke wacula ngokuhlanganyela neNdidane, Andile KaMajola, Lebo M, Big Nuz, Afro Soul nabanye.

Uvamise ukuxhasa abafundi abaswele ezikhungweni zemfundo ephakeme.

Uke waba unogada kwenye inkampani ePitoli.

Usalele isine kwiTop 10 yeNgqwele Kamaskandi, ukumvotela uthumela i-sms ebhalwe ukuthi: ISOMASKANDI 2 ku-33258.

Nabanye bavotelwa kanje:

Amageza Amahle: ISOMASKANDI Igcokama Elisha: ISOMASKANDI 3

Qhoshangokwenzakwakhe: ISOMASKANDI 4

Mroza: ISOMASKANDI 5

Osaziwayo: ISOMASKANDI 6

Imfezemnyama: ISOMASKANDI 7

Indodakazi Yentandane: ISOMASKANDI 8

Bahubhe: ISOMASKANDI 9

Mjikijelwa: ISOMASKANDI 10