LENA yingxenye yabalandeli bakaSgabiso abazimele ngokweseka iqhawe labo kwiMpucuzeko Maskandi Festival
LENA yingxenye yabalandeli bakaSgabiso abazimele ngokweseka iqhawe labo kwiMpucuzeko Maskandi Festival
NGUYE lomculi obuye azibize ngeCheetah noma nge-Ambrelencane
NGUYE lomculi obuye azibize ngeCheetah noma nge-Ambrelencane
YIZO iziphalaphala eziyingxenye yabalandeli bakaSgabiso
YIZO iziphalaphala eziyingxenye yabalandeli bakaSgabiso
NAMHLANJE Isolezwe lihambele KwaNobamba esigodini eMngwenya lapho likhiphela khona eshashalazini isihlabani somculo kamaskandi esidume ngelikaSgabiso noma ngeCheetah. UCHARLES KHUZWAYO udlane nayo indlebe le nsizwa ebizwa ngenkosana yomaskandi jikelele.

CHARLES: Ake uqale ngokuzihasha.

SGABISO (SG): USgabiso, ishoba lenkunzi emadixa, ebhonge kwanyakaza izihosha nezihoshakazi. Icheetah isilwane esihle ngemibala yaso. Kodwa siyasabeka ngobungozi baso. Isihlahla sikaqadolo esinamathela noma ubani osihuqile. I-Ambrella encane, ekhosela amasoka kuphela maqede izishimane sishiswe yilanga, zinethwe nayimvula. IPrince yomaskandi!

CK: Yibinda, inkosi kayiqedwa. Ngubani uSgabiso?

SG: Amagama ami akumazisi nguLindelani Sthabiso Njoko. Ngizalelwe esibhedlela saseMtshezi, Estcourt, ngakhula eMnambithi yize ngigcine sengizinze kithi eWeenen, eMngwenya njengamanje. Ngizalwa yintombi yakwaMbatha, uZinhle Maureen nobaba uMthethowenkosi Amos Njoko (ongasekho). Ngiyingane yokuqala kubaba nomama.

CK: Ufundephi?

SG: Ngifunde amabanga aphansi ezikoleni ezahlukene ngenxa yesimo sempilo. Ngifunde eMziyonke CP, eMthaniya Primary, eFerdinand Primary, ngaya esikoleni samabanga aphezulu lapho ngiphothule khona * -matric ngo 2007, iWeenen Combined.

CK: Usakhula wawufisa ukwenza muphi umsebenzi?

SG: Nakuba ngangifisa ukuba wumculi kodwa emqondweni wami ngangifisa ukusebenza kakhulu emkhakheni wezezimali, ngifisa ukusebenza emabhange amakhulu noma ngibe usomabhizinisi. Yingakho nasemkhakheni wemfundo ngakhetha ukwenza i-Accounting.

CK: Sewuthathile?

SG: Ngebhadi angikaganwa, ngisenomuntu engihlekisana naye. Nginezingane ezimbili okunguNkosenhle Njoko no-Asiphe Njoko.

CK: Uma usuthathe isinqumo sokugcagcelwa, ufuna ukuthatha umuntu onjani?

SG: Ngiyafisa ukushadelwa wumuntu wesifazane onothando nesineke sami. Angibekezelele njengoba ngiwumuntu osebenza ngabantu, akhuthale futhi owusebenzisayo umqondo, ongathandi ukukhuluma.

CK: Wangena kanjani emculweni?

SG: Umlando wami emculweni mude kakhulu. Ngiqale ukungena kuwo ngo-2008, ngisebenza namanye amaqembu kubalwa noMjikjelwa kodwa ngaqala ukuzimela ngo-2015.

CK: Ukhule ufisa ukuhamba ezinyathelweni zamuphi umculi?

SG: Ngebhadi akekho umculi engikhule ngifisa ukufana naye ngoba nginenkolelo yokuthi ngiyafisa mhla ngihamba emhlabeni iphimbo lami lingakhohlakali, lihlale njalo lihlukile, lilincane kahle njengoba lihlezi linkeneneza ngokwehlukile. Kodwa bakhona abaculi engibukele kubo, ngagqugquzeleka, abafana nobhuti uShwi noMtekhala, Mgqumeni noMtshengiseni.

CK: Yimaphi amacwecwe osuwakhiphile selokhu wangena emculweni?

SG: Ngo-2015 ngikhiphe uSgabiso othi Amathemba, ngeza ngo-2016 ngethi Isehlukaniso. Ngo-2018 ngiqale iqembu lesibili engizibiza kulo ngeCheetah futhi ngikhiphe iCD ethi Ngiyoke Ngibone kwathi kulo nyaka ngakhipha eshisa izikhotha esingakhele ugazi kwinqwaba yabalandeli esihloko sithi Akwehli Kahle.

CK: Yibaphi abaculi osuke wasebenza nabo?

SG: UMnikezwa Ngubane, Mbuzeni Mkhize, Dumakahle Nkosi, Dulasi Magubane, Ngiga Ndlovu nembongi yami uDJ Asiye Wabantu. Baningi kakhulu, abanye babo abakaveleli.

CK: Yibaphi osalangazelela ukucula ngokuhlanganyela nabo?

SG: Ngiyafisa ukucula nabaculi, ikakhulukazi laba abashaya ngesigqi se-jazz, abanjengobhuti uNathi wengoma ethi Nomvula noZahara.

CK: Selokhu wangena emculweni, yini ongathi sewuyizuzile?

SG: Ngebhadi kulo mculo bengingakazuzi lutho olutheni ngenxa yokuthi amaCD awasenzi kahle ngenxa yemikokotelo egcwele emigwaqweni nanokuthi abahleli bemicimbi abakangiqashi ngendlela okuyiyo.

CK: Yiluphi olunye uhlobo lomculo olukhonzile?

SG: Owokholo

CK: Ekudleni uzifela ngakuphi?

SG: Ngikhonze inyama eyosiwe noma ethosiwe, ikakhulukazi yenkomo nedombolo.

CK: Yiziphi izinhlelo okhonze ukuzibuka kwiTV?

SG: Ngizithandela izinhlelo zemidlalo noZalo

CK: Ukhona umculi ongcweka naye ngengoma?

SG: Akekho umculi engingcweka naye futhi angifuni.

CK: Ngaphandle komculo, yini enye omatasatasa ngayo?

SG: Ngebhadi njengamanje cha. Ngibheke umculo kuphela. Yiwona engisematasatasa ngawo.

CK: Uma uphumule, ukhonze ukusichitha ngani isizungu?

SG: Ngiyaye ngichithe isikhathi ngokuzibukela iTV, ngibuye ngiphume namajita siyobuka ibhola ezinkundleni zemidlalo.

CK: Yiliphi iqembu lebhola olisekayo?

SG: Yi-Orlando Pirates

CK: Ukhonzaphi?

SG: Ebandleni lamaZayoni

CK: Iyiphi intokazi edumile ekusanganisayo?

SG: Yilo sisi lo osakaza uhlelo oluthi Zaziwa kuSABC 1, uPearl Modiadie

CK:Yiluphi uhlobo lwemoto ozifela ngalo?

SG: I-GTI GOLF 7

CK: Ezilwaneni ezifuywayo, uchazwa yisiphi?

SG: Inja

CK: Sesiphetha, yisiphi isigameko esake sakwehlela ongasoze wasilibala

SG: Mhlazane ngikhishwa esteji kwaJikijiki, ngiyovalelisa uthisha wami, uMjik’jelwa. Ngaphoxeka ngoba kwakuyisikhathi sokuthi ngimvalelise okokugcina, ngingasophinde ngimvalelise. Ngakhishwa kabuhlungu ngabaphathi bohlelo, ngingakeneli, ngathikamezeka enhliziyweni.