UHLELO obelwethulwa wuMoss Makwati iNo Excuse: Pay Papgeld luhlawulisiwe lwaphinde lwanikwa umnqamulajuqu wanamhlanje ngenxa yokuhudula isithunzi somndeni owawunomshado kufunwa imali yesondlo.

KUNGAKAPHOLI maseko abohlelo iNo Excuse: Pay Papgeld esakazwa kuMoja Love ku-channel 157 kade belahlwe yicala, sebephinde bagqemeka engeqiwa ntwala.

Lokhu kungenxa yokuthi abalolu hlelo baphinde balahlwa yicala lokudicilela phansi isithunzi nokuhlukumeza ilungelo lasesithe lo mndeni wakwaMakau.

Kulokhu ukuhlulwa kweNo Excuse: Pay Papgeld kuhambisana nenhlawulo ka-R20 000 okufanele ikhokhwe ungakashayi uMsombuluko (namhlanje).

Le mali izokhokhelwa uMnuz Mojapela Makau ofake isimangalo kwiBroadcasting Complaints Commission of South Africa (BCCSA) ngokuhlaselwa kwakhe ngosuku lo mshado wakhe owawuseLeondale, eRoodekop, ngoDisemba 8 nyakenye .

UMakau uthe wathintwa umngani wakhe ethi umbone kuthelevishini esiqeshini sokukhangiswa kohlelo iNo Excuse: Pay Papgeld ngoJanuwari 23 nangoFebhuwari 9. Uhlelo lwaluveza amazwibela esizini eyayizoqala egabe ngeziqephu ezishisayo.

UMakau uthe naye wagcina ezibonele amazwibela, washaqeka.

Uthe kwavezwa imifanekiso okwakungavunywanga ukuthi abesiteshi bayithathe.

“Abohlelo beholwa ngumethuli walo uMoss Makwati bagasela bengamenyiwe emshadweni, bangena etendeni. Ngenxa yokuthi babengagunyaziwe ukuba semshadweni, kwaba nokuhilizisana. Kwithelevishini kuphinde kuvele neziqubu ezinodlame olwasuka ngaphakathi etendeni phakathi kwabethelevishini nababesemshadweni,” kusho uMakau.

UMakau uveze ukuthi amazwibela abebonakala kwithelevishini kwavela nomalume wakhe okhonza ebandleni leZayoni nogcine esequliswa kabi ngokubonakala kwithelevishini.

Ukhale kakhulu ngokumosheka komshado wakhe ngenxa yokuquliswa kwakhe ngokungondli ingane yakhe.

AbeMoja Love baziphendulele bathi babengenalo ulwazi lokuthi uMakau wayeshadelwa ngosuku abagasela ngalo.

Baqhube bathi babehlose ukuya emzini wakhe bamcele aziphendulele ngezinsolo zokungondli kuphela. Baveze ukuthi umethuli wohlelo owangena etendeni, ithimba ayehambisana nalo lasala emgwaqeni. Bathe umqondisi wohlelo wanxusa uMakwati ukuba ayokhuluma noMakau ngoba embona ezihlalele yedwa. Kulapho uMakau aholela khona uMokwati ngaphandle kwetende. UMakau kuthiwa wayekhulumela phansi echazela uMakwati ukuthi isikhathi abafike ngaso asisihle ukuthi kungaxoxwa, wathembisa ukuthi babuye baxoxe. AbeMoja Love basole unkosikazi kaMakau njengowafaka ukushisa nokwaholela odlameni ngesikhathi ebona indoda yakhe inoMakwati.

Mayelana nesikhalo sokuthi izicukuthwane ezazisemshadweni azeneme, abeMoja Love bathe ezikhangisweni babuhliphiza ubuso ukuze zingabonakali ukuthi zingobani. IMoja Love ixolisile ngokwenzeka.

Ngenxa yesimangalo nobufakazi, iBCCSA inqume ukuthi uhlelo lungasakazwa. Amazwibela ezithombe obekukhangiswa ngawo acishwe angaphinde asakazwe. Iphinde yayalela abalolu hlelo ukuthi baxolise emndenini wakwaMakau.

Okhulumela iMoja Love uLindiwe Mbonambi ucele ukuthunyelwa imibuzo kodwa kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela engakaphenduli.