KWAPHINDE kwasa sasho ngengila sathi zonke izinqola zomlilo nkosiyami esimweni samandla mazincengele ngalapho kuphephe khona.

Sithi impela mazishaye ama-hazard ayisibonakaliso esisuka kubaba, owathi njalo ngalolu suku uLwesihlanu esontweni asohlokoza lempahla ngeminwe yethu emidekazi maqede kugqagqamuke ububani-bani bonke abasebenzisi bomgwaqo basibone bese kugwemeka ingozi.

Omantombane bami bachukuluzwe yimoto engiyigibelile ngesikhathi ngijoja ngisuka eThekwini ngiya ngakithi eNdwedwe. Ngiqaphele ukuthi lemoto ikhanyise ilambu eliphuzi elibhalwe ABS yize ihamba. Ngibe sengicabanga ukuthi konje lelilambu lisho ukuthini.

Ngaphambi kokuthi ngiveze umbono wami nokuthi ngicabangani yithi ngikuphe lolulwazi oluzokusiza ngesikhathi sihamba nawe ukuze uqonde. Uma imoto ikhanyisa ilambu eliphuzi noma singathi elisawolintshi yize isiduma, loyombala umele isexwayiso esisho ukuthi kunento engalungile emotweni.

Uma ikhanyise umbala obomvu kodwa ibe iduma isuke isibika ingozi yodwa. Uma ikhayisa izibani eziluhlaza okotshani isuke yenza izinkomba ezingenabungozi.

Uma iveza izibani ezikhanya okuluhlaza njengelambu lamaphoyisa ithi kungaphezu kokujwayekile. Lelo lambu likhanya uma ukhanyise ngemisebe ebukhali.

Asikuvezele izinto ezivame ukukunika izimpawu ezithi hamba uxwayile. Uphawu lwe ABS, isipanela nophawu lwenjini. Zontathu lezizimpawu zithi hamba uyolungisa uma kuyi ABS isuke ikutshela ukuthi hamba uyokhanda iziqhobosho ezilekelela ukuthi imoto ingashishilizi uma kufanele ime ngokushesha ikakhulukazi esimweni somgwaqo omanzi.

Uma ikhanya lelilambu kusho ukuthi uma kungaba khona inkinga ingahle ingenzi njengokulindelekile.

Uphawu lwenjini nalo oluphuzi noma oluyiwolintshi lukutshela ukuthi kukhona okungalungile esimweni sokuduma kwayo imoto. Lapho ingacisha noma ihixize. Uma ikhanyisa * -ESP nalapho isuke ikhuluma ngesimo sokuzimelela kwamasondo nesiteringi.

Isipanela sivamise ukuqhamuka uma sekufanele uye kokwenza isevisi. Hhayi-ke uma ikhanyisa ilambu elibomvu engathi uyidonsile i-handbrake kodwa ibe iphansi isuke seyibika inkinga enkulu lapho kungafa abantu, kungaba amafutha amabhreki i brake fluid ashodayo noma kuphela khona okokuma.

Uma imoto isiduma kufanele zonke izibani ezingaphakathi zicishe, imoto ehamba nezibani esezaba amahlala akhona ibeka umshayeli nabagibeli engozini ngoba ngeke wazi noma umkhuba usungaphezu kwamandla, uzolokhu uthi hhayi ihlala ilivezile lelolambu kanti sekuyonakala.

Ilambu nelambu lakhelwa isidingo salo ngakho uma likhanya kodwa imoto seyiduma yazi ukuthi liyibika lesimo esithile ngakho lungisa inkinga maqede ulisethe kabusha ukuze uma libuya wazi ukuthi selizobika umkhuba omusha noma oqale phansi.

Umbono wama hazard uthi masihlukane nokuqinisela imoto izibika ukuthi iphathekile thina siphike ngokuthi isaya phambili lokho kuyibulala kakhulu kunakuqala. Izimoto zamanje seziyabika ngaphambi kokuthi ikhwehlele ngakho asivike izindleko ezinkulu ngokuthi silalele uma izimoto zethu zikhala.

Hhayi-ke asethembe ukuthi njengoba sesingulene ulwembu lokuqinisela sesizobuyela emgwaqweni sishayele ngokubuswa nokulandela yonke imithetho yezokushayela injengoba injalo ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo lenkundla.

Uma usafisa siyiqhube le ndaba nezinye yenza njengo Faku Ndabankulu esixoxayo nabo ku Igedlela Lami with Sthembiso Shangase kuFacebook.

Kungenjalo ngithi nje yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]