KWAPHINDA kwasuka futhi lokho okuthi sonke masiwe ngeminwe phezu kwezinkinobho zama-hazard ethu silungiselele ukuchezukela eceleni komgwaqo lapho kuphephe khona.

Uma sonke sesikwenzile okufanele masigebise amakhanda kodwa singawavali amehlo sikhuleke enkosini yama-hazard kwazise selufikile olungaliyo kwelakho lodumo lokuwela umfula ugcwele.

Awanamuhla ama hazard achukuluzwe yindaba engisanda kuyizwa ukuthi kunemoto esime iminyaka eyisithupha endaweni yokupaka izinto isinsukwana esikhumulweni sezindiza iKing Shaka International Airport enyakatho yeTheku.

Ngokombiko wabezindaba le moto iKia encane inomnikazi wayo ongusomabhizinisi waseGoli kodwa manje akasatholakali. Abesikhumulo sezindiza bathi isime izinsuku ezevile ezinkulungwaneni ezimbili kanti isikweleta imali ewu-R150 000. Uma beyichaza le moto kuyacaca ukuthi imali eyikweletayo isinkulu kunentengo yayo uqobo.

Umbiko otholwe ama-hazard kwabezindaba ukuthi isikhulu sezokuxhumana eKing Shaka uMnuz Colin Naido uthi yize sebezame behluleka ukuthola umnikazi wale moto kodwa ngeke bayinike noma ubani bazoyinikeza umnikazi wayo ngqo mhla eqhamuka.

Le ngosi ibe isibheka lolu daba ngenye indlela.

Imoto esime isikhathi eside okungaba wunyaka ingadumi ingahambi isuke seyidinga lokhu okulandelayo: amasondo amane amasha, ukwenziwa isevisi enkulu kubala ukushintshwa kwamafutha, ama-filter, amafutha amabhuleki, amanzi ka-radiator, ama-wiper bese iyawashisiswa ngaphakathi ukuze kufe wonke amagcewane asuke esezalele kuyona. Nopende kuyenzeka ukuthi ugqwale kuncika ukuthi ibimi elangeni noma ethunzini ngoba ukushiswa yilanga nokungagezwa kuyawuphuphisa upende.

Ake nginikhombise nakhu ukuphawula kwamanye abalandeli bekhasi lethu kuFacebook othi Igedlela lami with Sthembiso Shangase,

Baba Mthiya: Awu-R150 000 enye imoto phela leyo mhlawumbe umnikazi waboshwa noma washona.

Sabza Ntwana: Ha mhlawumbe imoto yamaGupta

Thobani Zosukuma Izizwe Sokhela: Lol ekubeni ibiza malini yona leyo Kia hatchback, yini bangavele bamtshele ukuthi bayamdayisela imoto yakhe.

Uma uqhathanisa ukuthi le moto ibiza malini nokuthi ikweleta malini bese ubuka nokuthi idinga luphi unakekelo kuyacaca ukuthi imali aseyidinga umnikazi ukuze aphinde akwazi ukuhamba ngay icela kuR200 000 nangaphezulu.

Isimo esinje kusuke sekufanele ukuthi ishaywe indali nakhona angikholwa ukuthi isengadayiseka imali engaka lokho okusho ukuthi usazosala nesikweletu esinzima sokupaka.

Angithandi ukuthi umnikazi sewahlanza ngedela kodwa ngiyasola ukuthi kunjalo.

Umbono wama hazard uthi ungayivumeli ukuthi imoto ipake endaweni eyodwa ingadumi isikhathi eside ngoba ifa izinto eziningi ezidinga ukushintshwa.

Impilo yemoto isekutheni ayinyakaze ukuze izinsimbi zingabophani. Okunye-ke uma upake imoto endaweni ekhokhelwayo xhumana nabanikazi bendawo noma wazise umndeni wakho ukuthi ushiye imoto endaweni ethize ukuze uma kwehla okuthile kuwe bakwazi ukukuqoqela yona.

Hhayi-ke sesingawavala la ama-hazard akuleli sonto sibuyele emgwaqweni singashiyi izimoto zethu dengwane ukuze sihlangane sisahamba ngazo nangesonto elizayo kuyo le ngosi yezezimoto.

Okwamanje masishayele ngokubuswa yiyo yonke imithetho yezokushayela ebusa leli zwe ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane kungenjalo ngena ekhasini lethu Igedlela lami with Sthembiso Shangase kuFacebook uma usafisa ukuphawula. Yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]