UTHANDEKA Makhoba owaziwa ngelikaShanda Pah ongumfundi wezindaba phakathi nesonto kwiMbokodo FM
UTHANDEKA Makhoba (28) waseMlaza odume ngelikaShanda Pah kubalaleli bakhe uveze ukuthi ithuba alithola lokungena kwiMbokodo FM njengomfundi wezindaba ngeke alifanisa nalutho. Uthe kusukela esemncane uma edlala nabangani bakhe wayethi uzoba ngumsakazi yize wayengaqondi ukuthi yini yona leyo.

“Uthando lokusakaza lwaqala ngisemncane kodwa kwangangifikela ukuthi ngifundele kona esikoleni,” kusho uThandeka.

Wafunda amabanga akhe aphezulu eVukuzakhe, eMlaza wabe esedlulela eMangosuthu University of Technology lapho afike wenza izifundo zeHuman Resources. Uthe uyazi ukuthi lezi zifundo azisondeli nakancane kwezemisakazo ngaphandle uma uzoqasha abantu abazosebenza kuwona. Uthe wahlala ekhaya isikhathi esingangeminyaka emihlanu ngemuva kokuphothula izifundo zakhe eMangosuthu kodwa akalilahlanga ithemba lokuthi ngelinye ilanga uyongena emsakazweni.

“Ngabizwa elinye lamaphephandaba ngingazelele. Kwangijabulisa kakhulu lokho ngoba amaphupho ami okuba semsakazweni ngabona sengathi ayafezeka,” kuchaza uThandeka.

Uthe nyakenye wahlangana nomuntu owamncoma wathi unephimbo elihle wabe esemtshela ukuthi akahambise i-demo yakhe kwiMbokodo FM.

“Ngaba nenhlanhla bangithatha ngingazelele ngoba anginazo izimfanelo zokuba semsakazweni,” kusho uThandeka.

Uthe ufunda izindaba njalo phakathi nesonto. Ubonge uThemba Khumalo ongumfundi wezindaba kuKhozi FM ngogqozi amnika lona. “Indlela azifunda ngayo izindaba ikwenza ufune ukumlalela njalo.”

Uveze ukuthi ufike engenalwazi olutheni emsakazweni kodwa waya kwaSandile Multimedia Technologies wayofunda kabanzi ngezokusakaza.

“Ngiyafunda manje e-Unisa ngenza izifundo zeBcom Science. Ugqozi lokubuyela esikoleni ngiluthole kuThemba Khumalo ngoba akazange azitshele ukuthi kade aqala ukufunda izindaba. Manje usazi yonke into.”