ISITESHI esenganyelwe nguSiboniso Zulu, iNongoma FM, siseziteshini zomphakathi ezikhombise ukukhula ngokwezibalo zakamuva zabalaleli
NJENGOBA sekusele izinsuku ezimbalwa siwuvale u-2017 ngeke singakhulumi ngemisakazo yomphakathi njengoba kulo nyaka ikhombise ukukhula okuyisimanga ngokwezibalo zakamuva zemisakazo eziphume ekuqaleni kwale nyanga.

Nokukhuluma kwami nabasakazi abehlukene abasakaza izinhlelo kule misakazo kuyo le ngosi kungicacisele bha ukuthi imisakazo yomphakathi inendima enkulu ekuvumbululeni amakhono abasakazi kuleli.

Ezibalweni zakamuva iziteshi ezifana neNongoma FM, Izwi Lomzansi, Nanda FM neVibe FM zikhombise ukundlondlobala okuyisimanga.

Lokhu bekungeke kwenzeke uma abashayeli bezinhlelo bengazimiseli futhi bengathungathi ulwazi lokuthi abalaleli babo badingani kuhlanganise nabo abaphathi beziteshi.

Ukuhlala ngikhuluma nentsha engabasakazi kwenze ngafunda okuningi. Enye yayo ukusakaza yakuthanda isakhula emakhaya kulalwa kuvukwa ngomsakazo lokho okwenza wathola ikhaya ezinhliziyweni zayo.

Abanye baveza ukuthi ukusakaza bakuthanda sebesezikhungweni zemfundo ephakeme befundela eminye imikhakha.

Ngifisa ukunxusa abaphathi beziteshi zemisakazo ukuthi abazame ukusiza intsha efuna ukusakaza.

Lokhu bangakwenza ngokuyinika ithuba uma kukhona izikhala kulowo msakazo futhi ngalokho ngabe bafezekise amaphupho ayo.

Ngeke ngimshiye ngaphandle uhulumeni nosomabhizinisi ngokuthi nabo mabasize intsha uma ifuna ukuvula imisakazo emincane ngokuthi bafake isandla.

Lokho kungasiza kuvule amathuba emisebenzi kuthuthukise namakhono.

Sengiphetha nje ngizobuyela emuva ngikhulume ngentsha engihlabe umxhwele ezingxoxweni zethu ngibhala le ngosi.

Umsakazi weMgungundlovu FM, uSphiwe Sibiya, wangitshela ukuthi walaxaza izifundo zobunjiniyela ngoba esebonile ukuthi uzifela ngokusakaza.

Ukushiya umkhakha owawuzomholela itshe lemali kungifundise ukuthi uma into uyithanda kumele uyenze ukuze udlule kuyo.

Omunye ongihlabe umxhwele nguSiphelele Shabalala weVibe FM, eKwaMashu.

USiphelele wangitshela ngengosi anayo ohlelweni lwakhe ethi uMagwarana.

Le ngosi eyodado abanikwa ithuba lokuchomelana emsakazweni.

Yize ngingakaze ngiyizwe kodwa kwangifikela ukuthi imnandi futhi nabantu abadala bayayithanda.

Kuhle ukuthi abasakazi baqhamuke nento ehlukile ezoheha abalaleli abancane nabadala.

Owokugcina ongihlabe umxhwele uCelokuhle Shabalala ozosakaza kuKhahlamba FM, eMtshezi, oluzoqala ukuzwakala emoyeni ngonyaka ozayo.

UCelokuhle ungitshele ukuthi ubesakazela endlini yakubo ngemishini engaphelele. Uthe ngakubo ebeyinhlekisa ngoba ubesakaza ngisho emgwaqweni noma ephethe uhlelo lwemishado.

Udaba lukaCelokuhle lungifundise ukuthi uma into uyithanda uyilwela uze uphumelele.

Sibonga bonke abathumele izicelo zokuvela kule ngosi. Nangonyaka ozayo isaqhubeka.

Uma ufuna ukuzibona kule ngosi ungangithumelela i-email [email protected]