UPRETTY Khumalo, Nathi Zungu noDennis ‘Nzonzo’ Ntombela bedlubhe izikibha ze-ANC
U-2019 wunyaka obalulekile eNingizimu Afrika njengoba kuyiwa okhethweni lokuqoka ubuholi obusha kuzwelonke.

NgokoMthethosisekelo wezwe wonke umuntu unelungelo lokuzikhethela iqembu alithandayo. Uma ungowalapha futhi iminyaka ivuma, unelungelo lokubamba iqhaza uma sekuvotwa.

Uma sekuvotwa kuyaye kuthiwe ivoti liyimfihlo njengoba uba wedwa ebhokisini uma usufaka * -X eduze kwegama leqembu lakho. Yize kunjalo kodwa kukhona abangafihli ukuthi bavotela bani futhi abangafihli ukuthi bangamalungu amaphi amaqembu.

Nalokhu akunankinga kodwa kuyaye kugqugquzelwe ukuthi kubantu abasebenzela umphakathi, ikakhulukazi emithonjeni yezindaba, abakugcine kubona ukuthi bahambisana naliphi iqembu.

Lokhu kungenxa yokuthi uma usebenza kwabezindaba akufuneki ukuthi ucheme kunoma ngabe yini osuke ubika ngayo. Okwakho nje wukubika bese abantu obabikelayo kuba yibo abathatha isinqumo.

Emasontweni amabili edlule bekuphithizela KwaZulu-Natal abaholi be-ANC begcwele isifundazwe sonke njengoba bekunomgubho weminyaka engu-107 kwasungulwa le nhlangano.

Umgubho omkhulu wawuseMoses Mabhida Stadium futhi kwakugcwele nenqwaba yosaziwayo. Kwangithusa ukubona umsakazi weHighway Radio FM, uDennis “Nzonzo” Ntombela, esedlubhe isikibha sakhe sikaKhongolose.

Ngikholwa wukuthi lokhu kwaba yiphutha njengoba ewumuntu osebenza emthonjeni wabezindaba. Uzothi uma ekhuluma kuthiwe uphawula ngaleyo ndlela ngenxa yokuthi uhambisana neqembu elithize lepolitiki. Noma umuntu ethi uyafika emsakazweni eyofuna usizo kuzothi uma engalutholi athi akasizwanga ngenxa yokuthi yena ulandela iqembu elihlukile kunelomsakazi.

Sinemibono ngezinto ezithile kodwa esikhathini esiningi ukuphawula kwethu kumele sikugcine kithina ukuze singabonakali njengabantu abachemile.

Sekuyisikhathi esibucayi kakhulu manje ngoba wonke amaqembu ekhankasela ukhetho ngakho azobe ekuqaphela okushiwo ngabasakazi nokubhalwa yizintatheli.

Ngelinye ilanga uyofuna ukuba phezulu bese uyavaleleka ngenxa yokuthi uhamba neqembu elithize noma ulithole ithuba kodwa kube nezikhalo ngokuthi ulithole ngenxa yepolitiki.

Abasakazi basebenzela wonke umuntu, akukhathalekile ukuthi ulandela liphi iqembu ngakho kuhle ukugcina imibono yabo kubona ukuze bamukeleke kuwona wonke umuntu.

Ungangibhalela [email protected], kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu