UMSAKAZI woKhozi FM, uNkosinathi Mshengu, uthi usibona sisincane isikhathi sokwenelisa abaculi ngoba baningi kakhulu
UMSAKAZI wohlelo lukamaskandi iSigiya Ngengoma kuKhozi FM njalo ngoMgqibelo, uNkosinathi Mshengu, uthi iningi labantu eliphawula ezinkundleni zokuxhumana lizenza ongoti kwezokusakaza.

UMshengu ungena noBheka Mchunu ngo-9.30 kuya ku-12.30 emini njalo ngoMgqibelo.

Selokhu kwenziwa izinguquko eziqale ukuzwakala emoyeni ngo-Ephreli kukhona abangayizwa ekaMshengu kulolu hlelo lomculo wesintu.

Kunekhasi kuFacebook elithi “Nkosinathi Mshengu Must Fall In Sigiya Ngengoma on Ukhozi FM” elinabalandeli abangu-81.

“Iqiniso lithi abantu abathandi izinto ezifanayo. Okwesibili ukuthi kunabantu abahlukene manje abalalela umsakazo. Kunabantu abangazi lutho ngokokusakaza kodwa abacabanga ukuthi bayazi,” kusho uMshengu.

Uthe bayinkinga abantu abacabanga ukuthi bayazi ngoba basuke belindele ukuthi umsakazi uzokwenza okufanayo njengomunye.

Uthe abantu abafani futhi benza izinto ngokungefani.

“Okubaluleke kakhulu wukuthi umuntu akwazi ukwenza umsebenzi wokusakaza aqashelwe wona ngendlela okufanele awenze ngayo,” kusho uMshengu.

“Abantu basezinkundleni zokuxhumana uma ungabalalela, baningi abangongoti kubo.

“Kufana nakwipolitiki, baningi ababa ngosopolitiki.

“Iqiniso lithi uma usumnikile ithuba umuntu, ngenye into-ke, uma usuthi hhayi awunikwe ithuba-ke manje wenze into okhuluma ngayo,” kusho uMshengu.

UMshengu uqhube wathi iSigiya Ngengoma ihamba kahle kodwa obekubalulekile kubo wukukhumbula ukuthi abasakazeli idlanzana elithize kodwa basakazela iKwaZulu-Natal yonke, i-Eastern Cape kanjalo neNingizimu Afrika yonke.

Uthe futhi bekumqoka kubo ukuthi zonke izigodi lapho kuqhamuka khona umculo zimeleleke.

“Inselelo ekhona ingathi isikhathi sincane esinaso ngoba abaculi abakhona njengamanje cishe bangaphezu kuka-120 abadumile.

“Angikhulumi ngamavukane. Uma kungathiwa kwenziwa amafestivali engenziwa cishe mhlawumbe isifundazwe sonke abe mane ngosuku olulodwa futhi wonke abe nabaculi abadumile kungabi khona ozobonakala kule aphinde abonakale kule,” kubeka uMshengu.

Uthe isikhathi sokubenelisa bonke basibona sisincane.

“Khona bebaningi, bakhona nabanye abazogcwalisa nje.

“Kufanele kukhulunywe iqiniso elibuhlungwana lokuthi hamba uye esikoleni ufunde uhambe uyosebenza. Ukuyeke nje lento ngoba uzobambezela abantu okungabe banikezwa ithuba,” kusho uMshengu.

Ngaphandle kweSigiya Ngengoma, uMshengu uphinde ethule uhlelo iLusothandweni ngo-2 kuya ku-5 entathakusa ngeSonto aphinde abuye ebusuku ngosuku olufanayo ngo-11.30 kuya ku-2 nohlelo Uju Lomphefumulo.

Nowayengumsakazi wohlelo lwasekuseni phakathi nesonto wake waba nenkinga kukhona abangamfuni.

Lowo msakazi waze washiya kulo nyaka.