umsakazi woKhozi FM, uDudu ‘Lady D’ Khoza uthi akumele uziqha-thanise nabanye abantu empilweni
UMA ubala izilomo zoKhozi FM, ngeke lisale ngaphandle igama likaDudu “Lady D” Khoza.

ULady D okanye uNsuku Azifani noma uSister Benjy uma uthanda, useneminyaka engaphezulu kwengu-20 eyibambile. Ushayela iJabul’ujule ngo-9 kuya ku-12 emini phakathi nesonto.

ULady D ukwazi ukukhuluma nalo lonke uhlobo lomuntu kulolu hlelo.

“Ukuba neqiniso yikhona okungisizayo. Ngizalwe ngiyiciko, impilo ngiyibuka njengomdlalo weshashalazi. Esiteji akukho mbhalo olandelwayo, nami ngiklama indima yami.”

Uthe akakaze aliphathe igeja kodwa uyakwazi ukuzilinganisa nomuntu olimayo ahlakule.

“Nginobuciko. Ngiyazithanda izinto ezinobuciko kunokuxoxwa kuzo njengezinkulumo mpikiswano. Uma uthi angikhulume ngibe yimi anginankinga.”

“Ayikho into engiyisho ngoba ngiqonde okunye.”

Njengoba eseyibambe iminyaka nje ohlelweni lwakhe, uthe uthando lomsebenzi yilo olumqhubayo.

“Ngifunda kakhulu nama-phephandaba nama-phephabhuku. Njalo uma ngivuka ngo-6 ekuseni amaphepha asuke ese-shuthekiwe ngaphansi kwesicabha ngoba ngiyi subscriber.”

Kungalesi sizathu ethi olunye uhlelo angalubamba kungaba ngolwezindaba ngoba kukhulunywa ngezinto ezintsha njalo.

Uthe akazi uyowuthatha nini umhlalaphansi kodwa ngelinye ilanga “ngizovuka ngithathe isinqumo”.

ULady D uthe ithelevishini ngabe uyangena kuyo kodwa akanabo ubuso obuyilungele.

“Nalento yokunqanyulwa kaningi angiyifuni. Ngingayenza uma kungathiwa uhlelo lwezi-ngxoxo, sizozixoxela nje bese beluhlela kahle bona ngesikhathi sabo.”

Kuyona ithelevishini uzifela ngokubuka izinhlelo eziveza izinto zangempela.

“Ngithanda imidlalo engenawo umbhalo olandelwayo njenge-Our Perfect Wedding. Uma liwa ikhekhe liphihlika, liphihlikile. Ngithanda neyokubheka ithalente, lapho abantu benikezwa izingqinamba ezithize okumele badlule kuzo.”

Ukuba yisilomo kukaLady D kumenze waba yinyama ezinkampanini ezifuna ukusebenza naye ekungangiseni imikhiqizo yazo. Phakathi kwasebenza nazo kubalwa iNivea, White Star, Purity, Rama, Lux, Coo-ee nesitolo iPep.

Uthe uyazifela ngezikhangiso.

Ngaphandle kwezikhangiso uphinde abe yiSocial Cohesion Advocate ngaphansi koMnyango wezobuCiko namaSiko kuzwelonke lapho beshumayela khona ivangeli lokuthi abantu bahlale ngokubekezelelana.

Usethimbeni elibhekelela izinto zaseNdlunkulu kaZulu, iRoyal Household Committee.

Uthe yonke imikhosi yakhona usuke ekhona.

Uthi kuningi asafuna ukukuzuza empilweni ukuze ezoshiya umlando. Uthe ujabule ngokuqala iDinner with Dudu noSma Mathibeli, ongomunye wabaphathi bakhe. Kulo mcimbi wayehlanganise abesifazane becebisana ngempilo.

Ujabule nangeLady D Drive ayenza ngosuku lwakhe lokuzalwa noLawrancia Mqwebu, naye ongumphathi wakhe. Lapho wayeqoqa khona izimpahla bese ezinikelela abahlala emgwaqeni.

“Ngiyafisa ukuba nesikhungo sokusiza abantu besifazane mhlawumbe noma ikhaya abangahlala kulo noma isikole sokufunda ebusuku.”