KUDINGEKA zicutshungulwe ezinye izihloko ohlelweni Indaba Yesintu oluphathwa ngu-Alex Mthiyane kwiGagsi FM njengoba ezinye zinkankanywa kube sengathi kukhuthazwa ukuloya
ZIHLALA zinedumela izinhlelo zezingxoxo emisakazweni, ikakhulukazi uma abalaleli bezoba nethuba lokuveza imibono yabo, bachushiswe nalapho bedinga khona usizo.

Zimbalwa izinhlelo ezigxila emasikweni, okuyinto ehamba phambili kwabamnyama, yingakho lunedumela uhlelo lweGagasi FM oluthi Indaba Yesintu ngoLwesithathu ngo-7 ntambama.

Lolu hlelo oluphathwa ngu-Alex Mthiyane omnkantshubomvu emkhakheni wezindaba nasekusakazeni, lunikeza abalaleli ithuba lokwazi kabanzi ngezithinta isintu nezinye ezikhathaza abamnyama.

Nginenhlanhla yokuqondana nalolu hlelo olunesasa kubalaleli.

Ohlelweni kumenywa izazi zamasiko nezinyanga ezijwayele ukuchazela abalaleli ngesihloko okukhulunywa ngaso.

Ngike ngaqondana nalolu hlelo kukhulunywa kabanzi ngedliso.

Inyanga ebichaza ngalo ibigeqa amagula ngokuthi lihlanganiswa kanjani idliso ngokuhlukana kwalo.

Yize inyanga ibikugcizelela ukuthi inhloso yedliso kwakuwukwakha umuzi kwabathandanayo, kuningi okunye engingakuthakaselanga kulolu hlelo.

Inyanga ingene yajula ichaza ukuthi yiziphi izithako ezihlanganiswa uma kudliswa umuntu, ibala izimbici, izinzipho nokunye. Kuthe abanye abalaleli bebuza ukuthi likhishwa kanjani, yangaphumela obala.

Lokhu ngikubone kungebona ubulungiswa njengoba inyanga ikwazile ukuchaza ngezithako zedliso kodwa kwaba nzima ukuchaza ngokukhishwa kwalo.

Lesi sihloko sibe nedumela ngoba ngisho ohlelweni lokugcina lokuvala unyaka, abalaleli bebesakhuluma ngaso.

Ngesikhathi kuvalwa unyaka abalaleli bacelwe ukuthi bakhulume noma yingani eyake yafakwa ezihlokweni zalolu hlelo.

Ngikuthandile ukuthi ohlelweni lokugcina izazi ebezisemoyeni zikwazile ukukhalima omunye umlaleli obedalula ngegama enye inyanga eke yaba yingxenye yohlelo phakathi nonyaka, obethi yambiza imali enkulu efuna usizo.

Lokhu kukhombise ukuthi izimenywa zalolu hlelo ziyayiqonda imigomo yokusakaza njengoba kumele avikelwe umuntu ongenalo ithuba lokuziphendulela.

Okumele kubhekisiwe ngalolu hlelo ukuthi kungagcini sekungathi lukhuthaza ukuloya njengoba ngibe nalowo muzwa njengoba bekuchazwa izithako zedliso.

Kuyaziwa ukuthi kwesinye isikhathi idliso linemithelela emibi empilweni yomuntu.

Ukudalula izithako zalo kungenza nezinyanga mbumbulu zigcine zihlanganisa izithako, impilo yabantu ibekeke engcupheni.

Muhle umbono wokuletha lolu hlelo njengoba lufundisa nangezinye zezinto ezihlupha abamnyama, njengokungenwa yidlozi, amaphupho, ukulashwa nokunye. Siyathemba ukuthi kuningi abadidiyeli abazokucubungula kulo nyaka.