UBONGANI Mtolo owethula uhlelo lwantambama phakathi nesonto kwi-East Coast Radio Isithombe: INSTAGRAM
UMA eminye imisakazo yaKwaZulu-Natal inganakile, i-East Coast Radio izobathatha abalaleli bayo.

Ngike ngizwe nje nalapha emsebenzini kunozakwethu abathi abasazilaleli izinhlelo ezithile emisakazweni eyahlukene kunalokho bancamela ukulalela i-ECR.

Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi lo msakazo akusiwo owezinye izinhlanga njengoba abanye becabanga kanjalo.

Ngeke ubasole nokho abacabanga kanjalo ngoba usakaza ngesiNgisi futhi unabasakazi balezi zinhlanga abaningi.

Kodwa eqinisweni i-ECR ngeyawo wonke umuntu, ayikhethi bala. Inqobo nje uma uqonda isiNgisi uyayithokozela. Futhi akudingeki ukuthi kuze kube yilesi siNgisi esinzima.

Kwayona i-ECR iyabona ukuthi ingabazuza abalaleli beminye imisakazo, yingakho nje isabalala njengoba kade yenza ngeledlule ithula umbhoshongo wayo omusha eRichards Bay.

IRichards Bay ngelinye lamadolobha umnotho walo okhula ngamandla futhi abantu abaningi bafudukela khona ngenxa yezimboni namathuba omsebenzi akhona.

Ngakho i-ECR yenze kahle ngokuthi yenze isiqiniseko sokuthi umsakazo wayo uzwakale kahle khona.

Engikuthandayo ngalo msakazo wukuthi ukhuluma ngezinto ezithinta wonke umuntu waseNingizimu Afrika. Ugqugquzela lokhu okuhlale kushunyayelwa wuhulumeni ukuthi abantu bakulelizwe kumele bahlale ngokubekezelelana.

Abasakazi abafana noBongani Mtolo noThandolwethu Ngidi baklama enkulu indima ekutheni lo msakazo uhehe nakubantu abamnyama.

UBongani ushaya uhlelo lwantambama i-East Coast Drive noMaggs. Okuhle ngabo wukuthi yilowo nalowo isihloko okusuke kukhulunywa ngaso ngalolo suku usichaza ngendlela akhuliswe ngayo.

UBongani usichaza ngokwesilokishi akuthathe akubeke ngokuthi umuntu omnyama usiqonda kanjani isihloko, ngakolunye uhlangothi uMaggs ukwenza uqonde ukuthi abelungu bona bacabanga kanjani ngesihloko esithile. Bayabanikeza futhi nabalaleli ithuba lokuphawula.

Uma ukhumbula phambilini, uBongani ngesikhathi esathula uhlelo, i-East Coast Urban, ubekulandela osaziwayo bazo zonke izinhlanga ngenhloso yokuthi umsakazo ulaleleke kuwo wonke umuntu.

Wayelanda oCassper Nyovest, Nandi Madida, Khaya “ GC” Dladla woZalo nabanye.

Ngalokhu ubeheha abalaleli abamnyama abalandela labo saziwayo. Uphinde aye nasezindaweni ezahlukene eyodlala kuzo njengoba enguDJ, ngemuva kwalokho angamema izethameli ukuthi zilalele umsakazo awusebenzelayo.

Lo msakazo ngingawufanisa ne-5 FM nayo eheha wonke umuntu ngenxa yokukhulunywa ngabasakazi kanjalo nengxubevange yomculo odlala khona.

Lokhu kwenza ukuthi ube sethubeni elingcono lokulalelwa ngabantu abaningi, ungafani neminye okwaziwa ukuthi ngeyabantu abathize kuphela.

Ungangibhalela [email protected] noma kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu