AYIKHO into engihlukumeze njengokufunda udaba ephepheni lesilungu obelukhuluma ngokusatshiswa kukaThabo “Tbo Touch’’ Molefe ngokudlelwa impahla ngokuthi kukhona umcimbi abeyingxenye yawo okuthiwa akakawukhokheli.

Lokhu kungenze ngazibuza ngokushiya kwakhe iMetro FM ukuthi kwaba umqondo ophusile yini noma wathatha ngenhliziyo.

Indlela engangimuzwa ekhuluma ngayo esanda kuqala iTouch HD ingenze ngafikelwa wukuthi uTouch wathatha ngesinxele eshiya kulo msakazo.

Uma ngingamcaphuna kwezinye izinkulumo zakhe uke wathi uzobalanda bonke abasakazi ababalulekile kwiMetro ngoba ecikwa wukuthi lo msakazo awumnikanga ithuba lokuvalelisa.

Iphutha engicabanga ukuthi lenziwa uTouch nelagcina limenze waba nyamanambana kubaphathi kwaba ukuzibona esemkhulu kakhulu kunomsakazo.

Ngiwumlaleli nje ngingazi lutho ngeMetro FM kodwa wawusubona ukuthi uTouch uzenzela umathanda kulo msakazo. Kunesikhathi lapho ayezidlalela umculo wesintu noma wokholo ngendlela engicabanga ukuthi yayingahambisani nomsakazo. Isibonelo nje wake walanda uShwi noMtekhala. Lo msakazo usebenzisa isilungu kodwa uTouch nalezi zinsizwa babezigingqikela ngesiZulu ngaphandle kwenkinga.

Ngikhumbula omunye wabangani bami evakashele kulo msakazo efika ekhuluma isiZulu. Umphathi wesiteshi washaya ucingo ekhumbuza umsakazi owayephethe uhlelo ukuthi imvume yokusakaza iphoqelela ukuthi umsakazo usebenzise isilungu.

Ngiphinde ngamuzwa ekhuluma nomsakazi woKhozi (ngaleso sikhathi) nakhona kwakuyiso leso. Ukuhamba kwiMetro FM ngicabanga ukuthi kwamlimaza kakhulu kwaphela ukuba yilo Touch owayenza izinto zenzeke owayehlela ujenga lwezimoto zize kwiDurban July wonke umuntu akhulume ngazo. UTouch kwiMetro FM wayekhuluma kulalelwe. Angazi noma ngingasho okufanayo yini njengoba esekwiTouch HD.

Kube yiphutha ukuphuma kwakhe kwiMetro FM. Kona sakhala amasonto amabili amathathu kodwa ngemuva kwalokho kwajwayeleka ukuthi sesinoMo Flava noMasechaba Ndlovu.

Yinto efanayo neyenziwa uBonang Matheba okuthiwa washiya kwiMetro FM ngoba engaziboni esakaza ngokuhlanganyela noLerato Kganyago. Sakhala amasonto amabili amathathu esanda kuhamba kodwa sesimjwayele uDineo Ranaka noLerato Kganyago.

Ngike ngizwe kuthiwa uBonang uthi unesifiso sokubuyela emsakazweni okuchaza ukuthi naye wenza iphutha ngokuduba.

URobert Marawa uthathe isinqumo esihle ngokubuyela kwiMetro FM. Ngesinye isikhathi kuyasebenza ukwehlela ngezansi ikakhulukazi uma usebenzela imsakazo onjengeMetro FM okulula ukuthi uziqhubekele ngaphandle komuntu.

Ngiyamncoma uNomzamo Mbatha ngoba ngokwezinga asekulona angakubona kulula nje ukuvele asishiye phansi Isibaya kodwa usekhona kusona namanje. Yize esengumuntu othinta impilo yabantu umhlaba wonke kodwa uyazi ukuthi thina njengeNingizimu Afrika simazi ngalo mdlalo.

Elami lithi asihloniphe lapho esisebenza khona noma ngabe kuthiwa siyashiya kodwa asishiye kahle ukuze sibuyele uma kuvela ithuba. Ungalenzi iphutha lokucabanga ukuthi usumkhulu kunezinkampani.