MHLELI: Bengilalele uhlelo Sigiya Ngengoma kuKhozi FM ngo-Agasti 10 kugujwa uSuku lwaBesifazane. Bekumenywe abesifazane emsakazweni, kukhona nomama owazibiza ngoZondeni Buthelezi.

Cha, waze wakhuluma kabi umuntu wesifazane ngomuntu wesifazane ongasekho emhlabeni aze ambize ngogogo nje impela. Okwangicacela wukuthi awuxoli mama wabantu. Yize thina singazi ukuthi wubani owantshontsha igama lomunye njengoba uthi wena lo gogo wambuka nje egijima eyozibiza ngawe. Uthi igama likaZondeni lisepasini kuwena, ngabe uyalazi yini elakhe ipasi ukuthi alinalo igama likaZondeni?

Ubuthuleleni sonke lesi sikhathi esaphila uZondeni njengoba usuvuka engasekho usuzokhuluma ngale ndlela emsakazweni? Ungiphoxile mama ingxoxo yakho yonke ibingahluzekile neze kahle ngoba ubonisa ukuba nomona unjalo nje.

Ngeke uphumelele uma wenza kanje. Umuntu akadumi ngokugadla kubantu abangasekho. Akudunywa ngokubiza abaculi ngezingane. Wena hamba ezinyathelweni zikadadewenu uBuselaphi ovele ashaye ingoma enenkosi phakathi. UBuselaphi akandile ngomlomo njengawe, ushaya ingoma yikho simazi njena.

Kuthe uma uthola ithuba emsakazweni esikhundleni sokusabalalisa umsebenzi wakho siwazi siwuthenge wena uvele uyogadla kubantu ubabiza ngezingane uze uthi wena umdala emculweni. Okubuhlungu wukuthi asikwazi thina kulo mculo okhuluma ngawo.

Ingiphoxile mina indlela okhulume ngayo futhi nengane efunda amabanga aphansi ibingeke ikhulume kanje ngawe emsakazweni.

Ukuthi abantu besifazane bayamonazelana ngibone ngawe. UZondeni Chonco walisebenza igama lakhe waduma, uyaziwa kodwa nguwe ebesingakwazi njengoba uqhamuka usuzombiza ngogogo. Kusho ukuthi ukufa kwakhe kwakujabulisa.

Thanda Chonco

Empangeni