MDONSO Ngcobo
MHLELI: Ngicela ukuphendula uThanda Chonco okhala ngoMdonso woKhozi FM. Ngokwami ukubona uMdonso nozakwabo uZimdollar banekhono ekusakazeni uhlelo iSigiya Ngengoma. Ikhono labo liseqophelweni labasakazi abafana noBhodloza, Kansas City, Lindiwe Ntuli, VVO, Ronny Masilela nabanye besikhathi seRadio Zulu.

UMdonso noZimdollar benza ngokusemandleni abo ukudlala bonke abaculi namaqembu ngale kokuqhakambisa abaculi namaqembu athize ngaphezu kwamanye, basinika umlando wabaculi abehlukene ngokungachemi, bayawazi umlando wabaculi nama-albhamu abo.

Uma bedlala umculi abadlali ingoma eyodwa yalowo mculi kodwa basidlalela nezingoma zakhe ebezingadlalwa ngozakwabo abangaphambi kwabo. UMdonso noZimdollar abachithi isikhathi ngokuzibongela, ukuhleka, ukudlala nabalaleli ocingweni nokukhuluma ngezinto ezingahlangene nomaskandi. Bayakwazi ukuxoxa nabaculi emoyeni. Selokhu bethathe uhlelo sesizwe umlando wabaculi abaningi njengoMzikayifani Buthelezi, Amalinda nabanye.

Ngicabanga ukuthi uChonco bekumele acele noma aphakamise ukuthi uMdonso akangagqoki ibhulukwe uma esakaza uma yena (uChonco) engahambisani nalokho. Kodwa ibhulukwe likaMdonso alilehlisi izinga lakhe lokusakaza eliseqophelweni eliphezulu. Liphezulu kakhulu kunelabasakazi abancomayo uChonco. Abasakazi abancomayo babehlulwa uMbixane ongasekho ngoba babevele babange umsindo emsakazweni. Babeziqhakambisa bona kakhulu kunabaculi. Babekhetha uma bedlala umculo. Uma umculi engekho eqenjini lobhululu babo babengamdlali, uma bemdlalile babengamuncomi.

UMdonso NoZimdollar bathanda umculo ngale ndlela yokuthi wonke umculi kubona ubalulekile lokho ukuzwa ngendlela abaxuba ngayo izingoma nezimemezelo zabaculi abehlukene abazenza ohlelweni lwabo.

Ngokwami ukubona uThanda Chonco uzidlalela ngoMdonso.

Ngicela ukuthi uMdonso noZimdollar bangapheli amandla kodwa baqhubeke nomsebenzi wabo oseqophelweni eliphezulu.

ESIPHINGO