NONHLANHLA ‘Mdonso’ Ngcobo
MHLELI: Kwelakho ngicela ukuxolisa ngento engayibhala phambilini kulo leli lakho lapho ngangicela khona Ukhozi FM ukuthi luqashe Mdonso Ngcobo esekwiZululand FM.

Hhayi cha ngithi lixhoshwa libhekile akumfanele ukuba kuSigiya Ngengoma, ngingathi ufana nomdlali osindwa yijezi eqenjini elikhulu. Muhle esemisakazweni emincane noma kolunye uhlelo.

Cha ngaxhopheka wake wezwaphi uzosakaza uhlelo lwezinsizwa nezintombi ezizigqaja ngesintu ufake ibhulukwe ungowesifazane kumaskandi. Asikakabi nabo abawucula befake amabhulukwe kuyaqala ngqa ngomsakazi awusakaze efake ibhulukwe.

Mdonso anginanxa nawe Fuze kodwa liyakusinda ijezi loKhozi FM yikho usudideka ususakaza umculo wesintu ufake nebhulukwe yingoba usuxakekile awusazi okumele ukwenze, asethembe ukuthi ngo-Ephreli kuzoba noshintsho oluzobuyisa isithunzi sikamaskandi esingasekho.Sengiyabakhumbula oTshatha, Ngizwe noBeekay uma sekunje.

Zazilubamba uzizwe unephutha uma ungalulalelanga lolu hlelo. Mina ngagcina ukulalela uSigiya Ngengoma ngo-Okthoba ngonyaka ofile futhi nakhona angizisoli nje ngoba ayisekho lento eyayenzeka kimi ngisalalela lezi zinsizwa engizibalile.

UBheka Mchunu wafika engawazi umaskandi kodwa wangena khaxa ngoba unesiphiwo sokusakaza ubesewushaya kodwa bamsusa.

Thanda Chonco

eMpangeni