UNONHLANHLA ‘Mdonso’ Ngcobo
MHLELI: Angikuboni nakancane okubi okwenziwa wuMdonso Ngcobo ohlelweni iSigiya Ngengoma.

Umuntu ngeke uyishintshe indlela adalwe ngayo. Ngaso sonke isikhathi iminwe ikhomba uMdonso kuSigiya Ngengoma kuthiwa usindwa yilolu hlelo. Mina-ke ngokwami ngiyasiqonda isizathu salokho wukuthi abalaleli basuke baqhathanise uMdonso noZimdollar Biyela asakaza naye lolu hlelo kanti uMdonso usakaza ngendlela yakhe kanti u-Zimdollar usakaza ngeyakhe njengoba kwakwenzeka nakubasakazi ababesakaza lolu hlelo phambilini.

UTshatha wayesakaza ngendlela yakhe noNgizwe Mchunu esakaza ngeyakhe. Abalaleli kufanele baqonde ukuthi ngeke uzenze omunye umuntu. Asiyeke ukuqhathanisa ukuze sibone ikhono lomuntu.

Buzokwakhe Mbatha

eMelmoth