DJ Sgqemeza
MHLELI: Ngiyavumelana nombono kaMnuz Zulu owabhala kwiSolezwe lomhla ka-25 Januwari kulo nyaka.

Impela uSgqemeza noNongcebo ungathi abasakazeli abalaleli, ungathi bazikhulumela bobabili, akekho obalalele.

UNongcebo yena ungathi uvele afulathele abalaleli avele azibukele uSgqemeza. Uyomuzwa esethi weSipho, Sipho, hhayi bo! weSipho. Kuyoze kusuke yena uSipho ashintshe isihloko sendaba.

Mina engifisa ukukwazi ukuthi abaphathi babo bathula bathini uma bezwa abasakazi bezixoxela nje. Akwenzeki yini kanti ukuthi bazilalele izinhlelo? Ngineqiniso lokuthi uma bake bakhuzwa kanye ngabe akuqhubeki kanje. Mina nje angisalulaleli uhlelo lwabo.

Umsakazi woKhozi FM uNongcebo McKenzie. Isithombe: Facebook

UQekethwayo naye wake wakhononda ngale nto. Waze washo wathi uNongcebo akangazenzi umuntu angayena. Wakusho lokhu emva kwesonto behlanganisiwe ngomsebenzi. Le nto wathi eyikhuluma kanti vele nami ngase ngiyibonile.

Patrick Ankhoma

E-ST WENDOLINS