MHLELI: Ngicela ukugcizelela lokhu ebengikusho emoyeni kuKhozi FM ngomhla ka-3 Januwari 2019.

Ngolwami ulwazi inkunzi iqala ibe yinkonyane, ibe yithole, ibe yiduna ngaphambi kokuba ibe yinkunzi.

Manje-ke la kulo mculo kamaskandi kukhona izinkunzi bese kuba khona amaduna bese kuba khona-ke laba okuthiwa amavukana.

Ngifuna kucace kuwo wonke umuntu owazi isiZulu esiqondile ukuthi ayikho into okuthiwa yivukana esiZulwini soqobo.

Yigama lokuzenzela lelo engicela omaskanda bangalisebenzisi ngoba lilahla isiZulu kanti abantu bayazi ukuthi umculo wethu umele isiZulu esisikhulumayo, hhayi esisibulalayo.

Inkunzi isematholeni, hhayi emavukaneni. Lelo gama ngilithatha njengenhlamba okuthukwa ngayo abaculi abasebasha emculweni.

Lapha Mhleli ngigcizelela futhi inkulumo yami engiyenze emsakazweni Ukhozi FM le ethi inkosi yomaskanda bephelele bonke ayibe yodwa.

Kodwa kufanele igwinye bonke abalandeli bamanye amaqhawe omaskanda ukuze kuguquke bonke abantu babe ngabalandeli bayo yona yodwa bagqoke imibala yayo yona yodwa bayilahle eminye imibala.

Uma kungakenzeki lokho ayikakabi bikho inkosi yomaskanda, kusekhona amaqhawe kuphela. Kusho ukuthi umculi nomculi uyinkosi yabalandeli bakhe.

Mkhonto Gentlemen Nsele

EMELMOTH