Pearl Modiadie
EZINSUKWINI ezimbalwa ezedlule ngike ngathi ngisezindlini zomsakazo iGagasi FM ngabona omunye umsakazi efika sekusele amanenjane ngaphambi kokuthi kuqale uhlelo lwakhe.

Lokhu kungenze ngazibuza ukuthi njengoba efika ngalesi sikhathi nje, uzosithathaphi esokulungiselela uhlelo.

Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi umsakazi afike okungenani kusasele ihora ngaphambi kokuqala kohlelo, ukuze ezothi ukumunyunga nomdidiyeli ukuthi bazokwenzani ohlelweni lwabo.

Uma ufike kusenesikhathi uyakwazi ukubonisana nomdidiyeli ngezinto, ocabanga ukuthi zingenza uhlelo lwenu lube ngcono, kunalokhu obeluzoba yikho.

Uyabhora umsakazi olandela yonke into injengoba injalo nokutshelwa wumdidiyeli. Uzokhumbula uTbo Touch ngezikhathi zakhe, kwakungathi yonke into uyicabanga manje bese eyayenza.

Lokhu kwakwenza uhlelo lwakhe lube mnandi ngoba awazi ukuthi uzolindelani.

Alufuneki uhlelo osulwazi kahle ukuthi ngesikhathi esithize bazokhuluma into ethize.

Okunye okubalulekile, wukuthi umsakazi akathi uma efika emsebenzini abe esewulalelile nomsakazo awusebenzelayo, ukuze angaphindi kumbe akhulume ngento esivele kukhulunyiwe ngayo kolunye uhlelo.

Kuyadina ukuzwa into esike yakhulunywa phambilini kodwa umsakazi ayiphinde sengathi yintsha.

Abantu abanalo mkhuba yithimba lezindaba.

Likushaya ngodaba oludala kodwa lilokhu lifolosa ngalo, kube sengathi yizindaba ezintsha.

Ngiyakwemukela kancane emisakazweni ezimele kodwa emisakazweni engaphansi kweSABC, enezintatheli kuzo zonke izinkalo, akuzwakali neze.

Okunye okubalulekile wukuthi umsakazi aphile nabantu, afunde amaphephandaba, abuke ithelevishini, ahlale nasezinkundleni zokuxhumana.

Ngaleyo ndlela uzoba nolwazi ngezinto ezenzakayo.

Ngaphoxeka kabi ngilalele iMetro FM, kukhulunywa ngeNdebe yoMhlaba edlalelwa eRussia, uPearl Modiadie engazi ngisho iqembu elilodwa elidlala emqhudelwaneni.

Wavele wabuza ukuthi iBarcelona ikhona yini. Ngisho ngabe awusiye umlandeli webhola kodwa iNdebe yoMhlaba yinto okukhulunywa ngayo yonke indawo.

Abasakazi kumele bakhumbule ukuthi kunabantu abathembele kubo ngolwazi, ngakho uma bengazi bona kusho ukuthi kulimala abantu abaningi.

Angisho nami ukuthi kumele bazi konke ngoba phela bayakwazi ukulanda izimenywa uma befuna ukuchaza kabanzi ngesihloko esithize abasuke besidingida.

Kodwa ababe nolwazi ngezinto ezahlukene ezenzakalayo.

Ungangibhalela [email protected] kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu