UTSHATHA no Selby Mkhize bo Khozi FM
UJULAYI bathi yinyanga yamadoda nokuyingakho nginqume ukuthi ngethulele isigqoko abesilisa engicabanga ukuthi benza kahle ezinhlelweni zabo.

Uma nje ngiqala ekuseni ngikholwa wukuthi uDJ Fresh uzihambela yedwa kwiMetro FM. Ngendlela olumnandi ngayo kwezinye izinsuku uzithola ususheshe uvuka ngoba ufuna lingakuphuthi kwazise bayakugabisela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ngosuku oluthize bazobe benobani ohlelweni. Kuyenzeka futhi bakutshele ukuthi yini abazoba nayo njengokuthi bazoba ngabokuqala ukudlala ingoma ethize entsha.

Ngeke ngimkhohlwe uJust Ice kwiRadio 2000 nePlanet Haaibo osalubambe ngobuchule uhlelo lwakhe.

KuKhozi FM ngifisa ukubashayela ihlombe ngokuthola uPastor Thomas Hadebe ohlelweni lwasekuseni engicabanga ukuthi indlela azethula ngayo izinkulumo ezakhayo ishaya emhloleni. Abanye engibabona bebambisene kahle ohlelweni wuTshatha noSelby Mkhize kulona Ukhozi FM.

Nanezigaba abanazo ohlelweni ziyangichaza njengoluthi "ngiyamthanda lo somatekisi" lapho benikeza khona umlaleli ithuba lokuthi afone ancome umshayeli wangakubo bese ekhetha izingoma zikamaskandi ezimbili.

Ngeke ngamshiya ngaphandle uMfanuphetheni Zulu weRadio DUT owethula uhlelo lukamaskandi. Okungichaza kakhulu ngale nsizwa wukuthi ayizitheli ngobandayo kunalokho izama ngayo yonke indlela ukugqama.

Noma ngabe yimuphi umcimbi kamaskandi uzomfica ekhona futhi eqhakambisa nomsakazo awusebenzelayo.

Angingabazi nakancane ukuthi uma eke walithola ithuba lokuthi asebenzele isiteshi esilalelwa ngabantu abaningi, uzoyithola ngokushesha indawo kubalandeli bamaskandi.

Kukhona noMaswidi Xaba kwiZwi LoMzansi ozimisele ngokusiza abantu. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga kube khona oyomhlonipha ngomsebenzi wakhe wokusiza umphakathi engabheke nkokhelo.

Sengicishe ngakhohlwa noBGK Mbuyisa weVibe FM owethula uhlelo lwesicathamiya ngoLwesine ngo-9 ebusuku. Engikuthanda ngaye wukuthi uyawazi lo mculo futhi uyakunikeza ulwazi njengomlaleli.

Ngake ngezwa kuthiwa ucula kwiZulu Messengers kodwa ungaze uphike ngoba akalokhu eyiqhakambisa ohlelweni.

Ungangibhalela [email protected] noma kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram [email protected]