UMSAKAZI woKhozi FM, uNgizwe Mchunu okungenzeka ukuthi wafakwa ebusuku ukuze adobe abalaleli kwazise umsakazo usakaza ubusuku nemini
KWESINYE isikhathi singabantu siyathanda ukugxeka noma ukuphawula ngezinto singakezwa ukuthi isizathu sento esuke yenziwe sithini.

Lokhu ngikusho ngoba kube kuningi ukuphawula ngezinguquko ezenziwe Ukhozi FM futhi nami ngingomunye wabantu ababephawula ngenxa yokuthi ezinye zazo ngangingazilindele.

Kodwa kula masonto edlule ngike ngazama ukuzifaka ezicathulweni zabaphathi boKhozi ukuzama ukuqonda ukuthi ezinye zezinqumo abazithatha babezithathiswa yini.

Ngicabanga ukuthi okuyizona zinguquko ezinkulu kwaba wukususwa kukaNgizwe Mchunu ohlelweni lukamaskandi, uS’giya Ngengoma ngoMgqibelo esikhaleni sakhe kwafakwa uNkosinathi Mshengu. Olunye ushintsho kwaba olokususwa kukaSbu Buthelezi ezinhlelweni zezenkolo wayobambisana noMroza Buthelezi ohlelweni iNdiza Nathi emini phakathi nesonto.

OkukaNgizwe abanye bathi ukususwa kwakhe kufana nokuthi uxoshiwe ngoba useyosakaza ezintatha abantu belele.

Uma sibhekisisa kahle akusithina esisuke silele ebusuku. Kukhona abasuke besebenza, abanye bephelelwe wubuthongo njalo njalo.

Mhlawumbe kungenzeka abaphathi boKhozi babone kungcono ukuthi basiqinise nesikimu sabo sasebusuku ukuze bakwazi ukudoba labo bantu. Abafuni nje ukuthi abantu bavule Ukhozi emini bese kuthi ebusuku beyashintsha kodwa bathathe omunye wabasakazi abadumile uNgizwe bayomgaxa khona.

Kungenzeka futhi ukuthi bebemvikela uNgizwe ngoba sekukaningi abalandeli bamaskandi bemsola ngokuthi ucheme nabaculi abathize. Bese kungenzeka bamtinyele ngoba kuyaziwa ukuthi abalandeli bayazifela ngawo.

Kungenzeka futhi abaphathi babevikela isiteshi uqobo ngoba abalandeli bebenganengeka kuze kufike lapho bekhathala khona bese benza ngendlela yabo engalungile noma belokhu bengcolisa igama lomsakazo bewukhuluma kabi okuyinto ezobalekisa abafaka imali esiteshini.

Noma bebengaze badube uS’giya Ngengoma noma isiteshi uqobo.

NoMandla “Njinji” Magwaza bamkhipha emini bayomgaxa ebusuku ngoMgqibelo. Uhlelo lwakhe lungenye lwezintandokazi njengoba lujwayele ukuba sematheni ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kusho ukuthi abantu bakhuluma ngoKhozi kusukela ekuseni kuze kuyovalwa.

Ungangibhalela [email protected] noma kuTwitter @fanelebengu noma ku-Instagram @fanelebengu