USEBHEKENE nengcindezi uNksz Nomakhosi Galo evela emndenini wakubo omphoqa ukuthi afune kubuyiswe imali engu-R100 000 okuthiwa iNkosi yoMnala uHamilton Nala wamtshela ukuthi akabonge ngayo Isithombe: THOKOZANI MBUNDA
UKHALA uyazithulisa owesifazane othi ukhuleliswe yinkosi yoMnala, uHamilton Nala, weNala Mandate maqede wathi akahushule isisu.

Umsola nangokumlutha uR100 000 athi akawukhokhe ebandleni ekade ethole isinxephezelo sokulimala engozini yemoto.

UNksz Nomakhosi Galo (31) waseMatatiele kodwa ohlala eMlaza, eThekwini, usola inkosi yoMnala ngokumlahlisa okwenyongo yenyathi, njengoba ingasafuni ukondla ingane yayo.

Uthe walimala engozini yemoto ngo-2014, wanxeshezelwa ngoR800 000 yiRoad Accident Fund (RAF), wanikela okweshumi ebandleni okwakuwuR80 000.

Ngokwakhe, uNala usemgenda okwebhola ngokuthi avume ukuthi ingane eyakhe, gwiqiqi aphike.

INKOSI yoMnala uHQ Nala osolwa uNksz Nomakhosi Galo ngokumkhulelisa emva kwalokho wathi akayokhipha isisuOkhulumela iNala Mandate, uPastor Flavour Mabaso, uvumile ukuthi udaba lokunikela kukaNksz Galo bayalwazi beyibandla.

“Ngokwazi kwethu uNksz Galo wayefuna ukuyinikeza inkosi yonke imali yakhe. Yiyona eyathi akanikele ngomnikelo ka-10% kuphela,” kusho uMabaso.

Uthe ngeshwa akakaze ezwe ukuthi kukhona kunoma yiliphi ibandla ukuthi imali yomnikelo iphindiselwa emuva.

Mayelana nokuthandana kukaNala noNksz Galo, uthe ucela ukungaphawuli ngoba yinto ethinta impilo kaNala ngqo.

“Kodwa engingakusho njengokhulumela ibandla engigunyazwe ukuba ngikuphawule ngakho, yilokhu engikutshela kona,” kusho uMabaso.

Umyalezo athunyelelwe wona ocingweni lwakhe uNala akawuphendulanga. Ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa. UMabaso uthe uNala usendleleni ulubhekise embuthanweni webandla osesifundazweni iMpumalanga.

Uthe nguyena kuphela okwazi ukuxhumana naye ngoWhatsApp.

“Uma ngimtshela ukuthi ngizoya enkantolo yesondlo ngokungakhokhi isondlo ngendlela, kuba sengathi uyezwa akhokhe inyanga eyodwa, emveni kwalokho angakhokhi,” usho njalo.

Uthe sekunesikhathi emcela uNala ukuthi bayokwenza ulibofuzo ukuze apheze ukuthi athi ingane akuyona eyakhe.

Ukungezwani kwabo noNala uthe kuqale ngoJulayi nyakenye emuva kokuthi emtshele ukuthi ukhulelwe ingane yakhe.

“Wathi angisikhiphe isisu, ngenqaba,” kusho uNksz Galo. Uthe into eyamenza ukuthi enqabe ukusikhipha, wayesaba ukuthi lokho kungase kumdalele inkinga empilweni yakhe ngoba yinto ayengakaze ayicabange.

Esebelethile ngoSepthemba, uthe waphinde wamtshela uNala, wajabula kangangokuthi ingane waze wayetha igama wathi * -Asande isizukulwane samaNala.

“Umphrofethi ubeyishaya emuva ayishaye phambili. Namhlanje ubevuma athi ingane ngeyakhe, kusasa aphike,” kusho uNksz Galo.

NgokukaNksz Galo, bahlangane noNala ngo-2014 esontweni, wamcela ukuthi ayosebenza kwakhe eGlenwood.

Uthe ngosuku abaya ngalo ocansini noNala, walutheka ngandlela thize, “angazi kwenzekani” kodwa bagcina sebelalile.

Okhulumela umndeni wakwaGalo, uMnuz Seiso Galo, uthe bayawufuna ukuba ubuye uR100 000.

Uthe kubaphatha kabi ukuthi uNala akafuni ukuhlawula ingane.

Uthi kumele ahlawule, ageze nomuzi ngesenzo sakhe.

UNala unamakhosikazi amane. Uke wasikaza ukuthatha owesihlanu.