UNKSZ Bongiwe Mhlongo ekhala izinyembezi uma echaza ngodala lwakhe lokuhlukunyezwa yindodana yakhe emzini wakhe ekubeni inawo owayo. Isithombe: DOCTOR NGCOBO
UZOLULEKWA ngokwengqondo aphinde abhaliswe esinye isitatimende ngamaphoyisa uNksz Bongiwe Mhlongo (50) okhala ngokuhlukunyezwa yindodana yakhe eze ilale nezintombi phambi kwakhe nabazukulu.

Izolo uNksz Mhlongo utshele Isolezwe ukuthi umseshi wecala uthe uzombona namhlanje azombhalisa esinye isitatimende ngoba indodana yakhe iyaqhubeka nokumhlukumeza.

UNksz Mhlongo uveze ukuthi wadlwengulwa yindoda eyayishade nonina wase ekhulelwa indodana yakhe.

Emuva kokutshela indodana yakhe ukuthi yafika kanjani emhlabeni, uNksz Mhlongo uthi iqale ukumdelela, yamshaya, imthuka ngazo zonke izinhlamba ize ilande izintombi iye nazo ocansini ebuka.

UNksz Mhlongo ukhale ngokuthi wayecelile ukuthi indodana yakhe ihambe emzini abahlala kuwo eChesterville iyohlala endlini yayo yomxhaso kodwa iyamgolozela.

Isolezwe lithinte aboMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi lacela ukuthi balekelele uNksz Mhlongo ngoba uhlala nabazukulu ababili abazalwa yindodana yakhe nowesifazane osanda kushona.

UNkk Ncumisa Ndelu, obhekelele ezokuxhumana eMnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi, uthe bazothumela osonhlalakahle abaqala bahlole isimo sikaNksz Mhlongo nomndeni wakhe ukuze babone ukuthi bamsiza kanjani.

Uthe kufanele kululekwe ngokwengqondo indodana yakhe nabazukulu kodwa bazokwazi ukuthi yiluphi usizo aludingayo uma osonhlalakahle sebebonane naye.

UNksz Mhlongo uthe angajabula uma engathola ukululekwa ngokwengqondo ngoba ukuhlukunyezwa yindodana yakhe kumphethe kabi futhi usephilela abazukulu bakhe abathembele kuye.

NgeSonto umzukulu kaNksz Mhlongo wagcina ehambile ekhaya ebalekela uyise owayesabisa ngokuthi uzomshaya, izolo uNksz Mhlongo uthe umzukulu ubuyile ekhaya waya esikoleni kodwa wonke umndeni udinga ukululekwa ngalo lonke usizo ongaluthola ukuze izingane zikhulele ekhaya elinokuthula.